پایان نامه های کارشناسی ارشد

در این وبلاگ تکه هایی از متون پایان نامه ها درج می شود برای تهیه متن کامل آن با فرمت ورد می توانید به سایت www.elmyar.net مراجعه کنید

مددکاری اجتماعی و تکدی گری پایان نامه ارشد

يكي از موضوعات مهمي كه همواره ذهن جامعه شناسان، انديشمندان اجتماعي و برنامه ريزان اجتماعي را به خود مشغول داشته ، مسايل و آسيب هاي اجتماعي ناشي از تحولات سريع جوامع انساني است. در واقع سياست اجتماعي و جامعه شناسي از ابتداي پيدايش خود به دنبال فهم مكانيزم تحولات اجتماعي و شناخت روندهاي دگرگوني ، به منظور كنترل و كاهش آسيب ها و معضلات اجتماعي ناشي از حركات مذكور بوده است.

تحولات اجتماعي شتاباني همچون رشد سريع جمعيت و بالطبع رشد سريع شهرنشيني، جابجايي توده هاي وسيع جمعيت و مهاجرت به شهرهاي بزرگ و پيدايش شهرهايي با رشد قارچ گونه و شهركهاي اقماري و حاشيه نشيني دراطراف كلان شهرها، افزايش نابرابري اجتماعي و شكاف طبقاتي در كلان شهرها، دگرگوني در ساخت و كاركرد خانواده، فروپاشي الگوهاو هنجارهاي سنتي رفتار و افزايش تنش هاي اجتماعي، پيامدهاي اجتماعي ناگوار را در زندگي شهري جوامع معاصر بر جاي گذاشته است.

پويش شتابان تحولات اجتماعي، منجر به پيدايش ساختاردو بخش(سنتي و مدرن ) در جوامع مذكور شده وطولاني شدن دوره گذار وهمينطور عدم موفقيت پروژه مدرنيزاسيون، بر وخامت اوضاع اجتماعي در اين جوامع افزوده است. اساساَ روند تحولات مذكور، قدرت سازگاري و انطباق افراد و گروههاي اجتماعي را در محيط هاي شهري كاهش داده و در اين ميان بسياري از گروه هاي اجتماعي درمعرض آسب پذيري بيشتري نسبت به سايرين قرار دارند. يكي از اين گروه هاي آسيب پذير متكديان هستند. متكديان از جمله گروه هاي اجتماعي آسيب پذيري هستند كه از اقشار گوناگوني همچون زنان و مردان، نوجوانان و سالخوردگان، معلولان جسمي و حركتي، مهاجران و حتي بوميان تشكيل شده اند.

بررسي پديده فوق، با توجه به تنوع و تكثر اقشار مبتلا به آن و شيوه ها و ابعاد جديدش، يك بررسي چندجانبه اي را مي طلبد. تنوع اقشار اجتماعي نشانگر درگيري نهاد اجتماعي متنوعي همچون خانواده، آموزش و پرورش، نهادهاي مذهبي، دولت و رسانه هاي جمعي با مساله تكدي است. نهادهاي مذكور مسئوليت ايجاد شايستگي و مهارت اجتماعي لازم براي زندگي بهنجار متكديان را عهده دار هستند. واقعيت ملموس اجتماعي، حاكي از آن است كه نهادهاي مذكور – تحت فشارتحولات اجتماعي نمي توانند به خوبي نسبت به تعهدات خود در قبال اجتماعي كردن بهينه و به هنجار –دست كم – بخشي از اقشار آسيب پذير، عمل كنند و پيامد چنين ناتواني هايي، در افزايش روز به روزمتكديان در مكان هاي مختلف مشهود است.بين حوزه اي بودن برخورد با معضلات اجتماعي، رشته سياست اجتماعي را نيز درگير نموده است، چرا كه تجزيه و تحليل هاي رشته سياست اجتماعي و توجه مستقيم آن به ارتقاء شرايط زندگي يا همان بهزيستي اجتماعي است و رهيافت ها و روش هاي متفاوتي براي تشريح بهزيستي وجود دارد.

گروه هايي كه در مددكاري اجتماعي و جامعه شناسي گروه هاي خاص اجتماعي ناميده مي شوند و داراي برنامه پژوهشي خاص خود هستند.پديده تكدي يا گدايان شهري معضل اجتماعي شايع در كلان شهرها و اقمار كشوهاي درحال توسعه است. با اين تفاوت كه ميزان بروز اين پديده، زمينه ها و عوامل گسترش آن و نحوه مقابله با آن در جوامع مختلف، برحسب ويژگي هاي اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي آنها، متفاوت است.در تمام طول تاریخ و در تمام کشورها از خاور دور تا کشورهای توسعه یافته صنعتی، تکدی همراه یا مترادف با عباراتی چون بی خانمانی، ولگردی و ... وجود داشته و به عنوان معضلی نامیمون به شهرها چهره ای زشت بخشیده است و این مساله با برانگیختن ترحم مردم به ساختار روانی جامعه آسیب می رساند. ايران نيز به عنوان يك كشور در حال توسعه همچنان با مسائل و چالش هاي متعدد در دوران گذار مواجه است. عدم تعادل بين زندگي گذشته و سنتي با نيازهاي ناشي از هجوم زندگي جديد و مدرن باعث بروز بي نظمي و چالش هايي از قبيل ناكارآمدي آموزش و پرورش،  بيكاري ، فقر و نابرابري، مهاجرت روستاييان به شهرها، توسعه ناپايدار، گسترش آسيب ها ومسائل اجتماعي از قبيل اعتياد، خودكشي، طلاق، فرار دختران، خشونت جوانان و ... است.

ابعاد اجتماعي: بايد اذعان داشت كه برخي متكديان، محصول نابساماني اجتماعي هستند، بدين معني كه جامعه نتوانسته افراد سالخورده، عاجز، معلول و يتيم و امثال آن را در مراكز مناسبي سامان بخشد و براي آنان زندگي انساني را فراهم سازد. در نتيجه آنان از فرط ناچاري براي بقاي خويش به تكدي مي پردازند.

ابعاد اقتصادی: پديده تكدي باوضعيت اقتصادي جامعه رابطه تنگاتنگي دارد؛ چنانچه در جامعه فاصله طبقاتي بسيار زياد، تكدي درآن جامعه پديدار خواهد شد.

ابعاد روانشاختي: تكدي داراي ابعاد روانشناختي است؛ آن چنان كه در باربر همه عوامل موجود تعدادي خاص بدان روي باويژگي هاي رواني خاص مي آورند.گيلمور معتقد است تكدي يك فعاليت سازمان يافته است كه در آن فرد گدايي را به كار كردن ترجيح مي دهد. از اين رو آدم هاي تن پرور و راحت طلب بدون هيچ سرمايه و فقط با گذاشتن از آبروي خود به اين كار اقدام مي نمايد.

ابعاد فرهنگي: تكدي بر كل فرهنگ اثر مي گذارد، همانطور كه خود ناشي و منبعث از جامعه است، به درستي مي توان گفت از روزنه تكدي مي توان فرهنگي را شناخت و مورد ارزيابي قرار داد. تكدي از اين روزنه همانند يك نماد عمل مي كند. از اين رو اغماض فرهنگ در برابر تكدي موجب مي شود.انسان ها به سادگي بدان بپردازند. حتي تن آسايي را شاخص نوعي هوشياري و ذكاوت بپندارند و ديگران بدان جهت ترغيب كنند. به عبارت ديگر، چنانچه در فرهنگي تكدي امري زشت و ناپسند تلقي نگردد و به آن به ديده عادي نگاه شود افراد آن جامعه در مواجه با مشكلات به آساني دست به تكدي خواهند زد و رشد تكدي در آن جامعه اجتناب ناپذير خواهد بود.

پديده تكدي دقيقاَ پديده اي اجتماعي باتمامي ابعاد آن است : تكدي از آن رو پديده اي اجتماعي است كه در هر جامعه صورت خاص مي يابد، انواعي چند مي پذيرد و با روشهاي خاص تحقق مي يابد.

متن کامل پایان نامه جرم تکدی گری

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه 23 شهريور 1397ساعت 3:45 توسط مدیر سایت  | 

ارسال نظر
نام شما :
آدرس وب سایت :
پست الکترونیک :
پیام شما :
کد امنیتی :