پایان نامه های کارشناسی ارشد

در این وبلاگ تکه هایی از متون پایان نامه ها درج می شود برای تهیه متن کامل آن با فرمت ورد می توانید به سایت www.elmyar.net مراجعه کنید

رابطه خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی -متن کامل

تعلل تحصیلی( اهمال کاری تحصیلی )و تعلل غیر تحصیلی ارائه ی دقیق از اهمال کاری و چگونگی عملیاتی این مفهوم ،موضوعی است که مورد بحث محققان       می باشد . ( اسکونبرگ  و همکاران ،  1995 ،  استیل 2008  )   یک تعریف اهمال کاری به جنبه ی درنگ وتأخیر می پردازد . تعریف  دیگر شامل یک…

رابطه خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی -متن کامل

تعلل تحصیلی( اهمال کاری تحصیلی )و تعلل غیر تحصیلی

ارائه ی دقیق از اهمال کاری و چگونگی عملیاتی این مفهوم ،موضوعی است که مورد بحث محققان       می باشد . ( اسکونبرگ  و همکاران ،  1995 ،  استیل 2008  )   یک تعریف اهمال کاری به جنبه ی درنگ

وتأخیر می پردازد .

تعریف  دیگر شامل یک حالت هیجانی منفی است که در نتیجه به تعویق انداختن عملکرد احساس         می شود . ( سولومون و رائیلوم ،1984 ) در حالی که دیگران بر ماهیت غیر منطقی درنگ تأکید دارند.        ( استیل ،2008 )

عملیاتی کردن اهمال کاری نیز شامل موارد متعددی می باشد . برخی مقیاس ها فقط به بررسی ابعاد      منفی اهمال کاری می پردازد . مقیاس های دیگر وجوه انواع خاص اهمال کاری را نشان می دهند . ( لای[1] ، 1998 )

تعلل ورزی با توجه به پیچیدگی ومؤلفه های شناختی ، عاطفی و رفتاری آن ، تظاهرات گوناگونی دارد . در این تحقیقاتی که تا کنون صورت گرفته است ، چهار نوع متفاوت اهمال کاری مشخص شده است :

اولین نوع ، اهمال کاری آموزشی است که به عنوان تأخیر در انجام وظایف آموزشی و تحصیلی تا لحظه ی آخر شناخته می شوند .

دومین دسته شامل تعلل روزانه می باشدکه مربوط به کارهای روزمره افراد است . در این نوع اهمال کاری، افراد در برنامه ریزی برای وظایف روزانه و تکمیل کردن آن ها در موعد مقرر مشکل دارند .

سومین نوع اهمال کاری در تصمیم گیری می باشد . این افراد برای تصمیم گرفتن درمورد مسائل خود تعلل می ورزند.

چهارمین نوع ، شامل ترکیب از اهمال کاری در تصمیم گیری و تکمیل تکالیف می باشد. این نوع رفتار اهمال کاری بسیاری از حوزه های زندگی افراد را تحت تأثیر قرار می دهد . هم چنین تقسیم بندی های دیگری پیرامون تعلل ورزی صورت گرفته است از جمله :

تعلل ورزی تحصیلی ( هیل[2] ، چابوت[3] و  بارال[4] ،1978 زیسات [5]،روزنتال[6] و وایت[7] 1978 ) تعلل ورزی در تصمیم گیری (  ایفرت[8] و فراری ، 1989 ) تعلل ورزی روان رنجورانه ( الیس و ناس ، 1979 ) و تعلل ورزی وسواس گونه ( فراری ،1991 ) اما متداول ترین نوع آن تعلل ورزی تحصیلی است ( راث بلوم[9] ، سولومون[10] ،ومواراکامی[11] 1989 ) این نوع از تعلل ورزی را تمایل غالب و همیشگی فراگیران برای به تعویق انداختن فعالیت های تحصیلی تعریف نموده اند که تقریبا” همیشه با اضطراب توأم است ( به نقل از سید حبیب اله هاشمی،1392 )

در تعریفی دیگر از  اهمال کاری آموزشی این گونه عنوان شده است : تأخیر عمدی در موضوعات آموزشی به خاطر ترس از شکست ( سنکال ، کوئسنتر[12] و والرند ، 1995 ) به تعویق انداختن کاری که نیاز به تکمیل شدن دارد ( اسکوئنبرگ 1995 ) و مدیریت بد زمان ( میلگرام [13]، مارشسکای[14] و ساد ،1998 ) نمونه بسیارآشنای آن ، به تعویق انداختن مطالعه ی درس ها تا شب امتحان و شتاب و اضطراب ناشی از آن است که گریبان گیر دانش آموزان و دانشجویان میشود . ( والترز[15]2003 )معتقد است صرف نظر از آسیب شناسی ، تعلل ورزی به دلیل پیامدهای شناختی و هیجان منفی که دارد ، رفتاری ناسازگارانه است ( به نقل از فراری،2008 )

به نظر فراری و همکاران (1995 ) اگر دانشجویی در شروع یا تکمیل مقاله ی درسی خود تأخیر دارد، این به آن معنی نیست که دانشجو در سایر جنبه های زندگی ( شام خوردن ، خرید بلیط ، تلفن به دوستان و غیره ) یازندگی خصوصی ( بیرون رفتن با دوستان ، گوش دادن به موسیفی و غیره ) تأخیر دارد.

درسال های اخیر ، اهمال کاری آموزشی به عنوان نوعی « نقص درخود- نظم جویی » مطرح شده است . یعنی ناتوانی فرد در کنترل افکار ، هیجانات ، عواطف و عملکرد خود مطابق با معیارهای مورد نظرش ، یکی از جلوه های نقصان در خود نظم جویی ، در اهمال کاری آموزشی ، عبارت است از : تمایل به          « تنزیل موقت »که در آن فرد پاداش های کوچک اما در دسترس را به پاداش های بزرگ اما دور از دسترس ترجیح می دهد . یعنی تنزل دادن ارزش پاداش ها. به عنوان مثال :

دانشجو به دلیل آن که پاداش زحماتش دور از دسترس هستند .( مثل نمره خوب آوردن در امتحان ) مطالعه برای امتحان را به شب امتحان که فاصله زمانی کمی با پاداش دارد موکول می کند .

اهمال کاری و اهمال کاری فعال

همانگونه که ذکر شد از پدیده اهمال کاری و ابعاد آن تعاریف و طبقه بندی های بسیار صورت گرفته است و پیرامون این متغیر نظرات گوناگونی ، ابراز شده است . اما پیچیدگی در فهم اهمال کاری زمانی  بیشترشد

که نتایج و تحقیقات نشان داد . درنگ در اهمال کاری در برخی مواقع می تواند سازگارانه باشد. یافته های اخیر از وجود سازگارانه تعلل حمایت می کنند که با متغیرهای مثبت روان شناختی و نتایج مثبت آموزشی مرتبط هستند . اما در برخی دیگر از محققان معتقدند که مفهوم اهمال کاری فعال ، نوعی پارادوکس است .

زیرا تعریف روان شناختی اهمال کاری نه تنها شامل به تعویق انداختن تکالیف می شود ، بلکه هم چنین نوعی شکست در فرآیندهای خود تنظیمی اشخاص به شمار می رود . از این رو اهمال کاری فعال به تعویق انداختن کارها بدون دلیل منطقی نیست . بلکه نوعی تعلل هدفمند و با اراده است . ( فراری ،2001)

وجود اهمال کاری فعال  تا اندازه ای به این دلیل مورد انتقاد قرار گرفته است که مقیاس کلی اهمال کاری، نمره های پایینی را درباره نقش اهمال کاری برانگیزاننده نشان داده است . اهمال کاری برانگیزاننده نوعی از اهمال کاری است . به دلیل فشار زمان افراد برای انجام تکالیف برانگیخته می شوند. و آن ها را بهتر از وقتی که در شرایط معمولی هستند انجام می دهند . به هر حال  اهمال کاری فعال شامل ابعاد اضافه تعلل در کنار انجام بهتر کار تحت شرایط فشار می شود . به علاوه نتایج تحقیقات نشان می دهد ، که برخی از دانش آموزان در کارهای خود تعلل می کنند . چون تحت شرایط فشار کار خود را بهتر انجام می دهند .     ( فراری ، 2001 )

دانلود پایان نامه ارشد : رابطه خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان

تفاوت اصلی اهمال کاری فعال هدفمند بودن و ارادی بودن آن ها است . در واقع اهمال کاری نوعی فرار غیر منطقی از انجام تکالیف است . اما اهمال کاری فعال یا درنگ فعال ، نوعی به تأخیر انداختن آگاهانه و منطقی تکلیف است که نسبت به شکل های سنتی اهمال کاری کمتر ناتوان کننده است . مثالی از انواع سازگارانه تعلل شامل مواردی است ، که افراد یک تکلیف را به این دلیل به تعویق می اندازند . که تکالیف مهم تر را اولویت بندی کرده اند . یا زمانی که برای انجام تکالیف نیازمند منابع بیشتری هستند ، و برای جمع آوری اطلاعات بیشتر ، انجام تکلیف را به تعویق می اندازند . که تکالیف مهم تر را اولویت بندی    کرد ه اند یا زمانی که برای انجام تکلیف نیازمند منابع بیشتری هستند . و برای جمع آوری اطلاعات بیشتر ، انجام تکلیف را به تعویق می اندازد . ( فراری ، 2001 )

(چویی[16]  و موران[17] ، 2009 )  برای اندازه گیری جنبه های هدفمند تعلل ، ابزاری را طراحی کردند . که چهار بُعد اهمال کاری فعال را نشان می دهد .

بُعد اول آن تصمیم عمدی برای تعلل را شامل می شود . با هدف استفاده بهتر از زمان که با فاصله انداختن عمدی افراد اهمال کارمتفاوت است . دومین بُعد ترجیح دادن انجام تکلیف تحت فشار زمانی است . برخلاف احساسات منفی مرتبط با تعلل در تکالیف که در افراد اهمال کارتجربه می شود . افرادی که   اهمال کارفعال هستند . اعتقاد دارند که تحت شرایط فشار بهتر کار می کنند . و احساس می کنند که به وسیله ی چالش تکلیف در آخرین لحظات برانگیخته می شوند . بُعدسوم نشان دهنده ی توانایی روبرو شدن با ضرب العجل ها است . به رغم عقب انداختن تکلیف که متفاوت است از کمبود پشتکار و ناتوانی در تکمیل کارها در آخرین فرصت تعیین شده ، که توسط افراد اهمال کار تجربه می شود. آخرین بُعد شامل رضایت از نتیجه کار است به رغم دیر انجام دادن آن ، این احساس رضایت در افراداهمال کار دیده نمی شود ( به نقل از فراری ،2001 )

اهمال کاران فعال باافراد اهمال کار متفاوت هستند برای مثال اهمال کاران فعال در ویژگی هایی مثل سطوح خودکارآمدی ، کنترل زمان و استفاده هدفمند از زمان ، شبیه به افراد غیر اهمال کار هستند . در نهایت افراد اهمال کار فعال  ، سطوح پایین تری از استرس و افسردگی را تجربه می کنند . وسطوح بالاتری از استواری هیجانی وپیشرفت تحصیلی دارند ( فراری ، 2001 )

بارها دیده شده دانش آموزانی که از لحاظ توانایی و استعداد یادگیری بسیار شبیه به هم هستند در پیشرفت تحصیلی تفاوت های زیادی با یکدیگر دارند . این تفاوت ها نه تنها در یادگیری درس ها نشان داده اند افرادی که اهمال کار فعال هستند در ویژگی هایی مثل سطوح خودکارآمدی و ادراک زمان، آموزشگاهی بلکه در سایر فعالیت های غیر تحصیلی نیز به چشم می خورد . این جنبه از رفتار آدمی به حوزه ی انگیزش مربوط می شود . شناسایی مفهوم انگیزش و آگاهی از انگیزه های مختلف و تأثیر آن ها بر فرآیند یادگیری دانش آموزان و دانشجویان به معلم کمک می کند . تا در طرح و اجرای برنامه های آموزشی خود روش های بهتری را به کار می بندد.

[1] – Lay

[2] – Hill

[3] -Chabot

[4] -Barrall

[5] -Zicasat

[6] -Rosental

[7] – White

[8] – Effret

[9] -Rothblum

[10]- Solomon

[11] -Murakami

[12] -Koesnter

[13] -Milgram

[14] -Marshevsky

[15] – Walters

[16] -Chui

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 26 مهر 1397ساعت 21:08 توسط مدیر سایت  | 

رابطه خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی

مفهوم درماندگی آموخته شده مفهوم درماندگی آموخته شده معرف منفی ترین حالت مفهوم خود است . درماندگی آموخته شده به حالت یادگیرندگانی اشاره می کند که کوشش را با پیشرفت مرتبط نمی دانند . آنها یادگیرندگانی هستند که فکر می کنند هر کاری بکنند موفقیت به دست نمی آورند . این اعتقاد که پیامدهای رفتار…

رابطه خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی

مفهوم درماندگی آموخته شده

مفهوم درماندگی آموخته شده معرف منفی ترین حالت مفهوم خود است . درماندگی آموخته شده به حالت یادگیرندگانی اشاره می کند که کوشش را با پیشرفت مرتبط نمی دانند . آنها یادگیرندگانی هستند که فکر می کنند هر کاری بکنند موفقیت به دست نمی آورند . این اعتقاد که پیامدهای رفتار مستقل از رفتار فرد هستند ابتدا به وسیله ی سلیگمن[1] (1975 ) مورد پژوهش قرار گرفت . سلیگمن مفهوم درماندگی آموخته شده را به عنوان حالت ویژه ای تعریف کرد که اغلب در نتیجه ی اعتقاد فرد مبنی بر اینکه رویداد ها در کنترل او نیستند  در او ایجاد می شود . به سخن دیگر بعد از یک رشته تجربه که در آن پاسخ های فرد در نتیجه ی رفتار او تغییر نمی کند می آموزد که رفتار و نتیجه ی رفتار او از یکدیگر مستقل اند.

مفاهیمی که با درماندگی آموخته شده معادل هستند عبارتند از : بی میلی برای انجام هر عملی به منظور کسب تقویت یا گزیز از تنبیه ، منفعل بودن به طور کلی ، گوشه گیری ، ترس ، افسردگی و پذیرا بودن هر آنچه اتفاق می افتد . سلیگمن (1975 ) گفته است که درماندگی آموخته شده در انسان ها می تواند به صورت افسردگی دیده شود و این ویژگی افرادی است که در کوشش هایشان در زندگی چنان سرخورده شده اند که ناامید و گوشه گیرند و در نهایت سر به تسلیم می نهند . ( سیف، 1386 )

خوداثر بخشی

خود اثر بخشی یعنی این عقیده که یک فرد می تواند بر موقعیت مسلط شده و نتایج مثبتی را ایجاد کند . (بندورا[2]1994  ،1997 ، 1998 ، 2000 ) عقیده دارد که خوداثر بخشی یک عامل حساس در این رابطه است . که آیاافراد پیشرفت می کنند یانه ، خوداثر بخشی در انگیزش تسلط و انگیزش درونی رواج بیشتری دارد. خوداثر بخشی به این عقیده اشاره دارد که « من می توانم » و درماندگی به این عقیده اشاره دارد که
« من نمی توانم » ( استیپک[3] ،1996 )

بندورا (1994 ، 1997 ، 1998 )مفهوم خوداثر بخشی را در جنبه های بسیاری از پیشرفت شاگردان به کار گرفت . در دیدگاه او خوداثر بخشی ، بر انتخاب فعالیت شاگردان اثر می گذارد . شاگردانی که خوداثر بخشی پایین در یادگیری دارند ،  ممکن است از بسیاری از تکالیف یادگیری ، بویژه تکالیفی که چالش زا هستند ؛ اجتناب کنند . در مقابل شاگردان دارای خوداثر بخشی بالا بیشتر احتمال دارد که تلاش خود را توسعه دهند و برانجام تکالیف یادگیری در مقایسه با شاگردان دارای خوداثر بخشی پایین اصرار کنند .

اضطراب آموزشگاهی

اضطراب حالتی است که تقریبا” در همه  انسان ها درطول زندگیشان به درجات مختلف بروز می کند ، به طوری که هر کس در زندگی خود حداقل یک بار این احساس را تجربه کرده است .( فایل وهاید[4] ،2012 ) وجوداندکی اضطراب درانسان هم طبیعی و هم لازم است ولی اگر از حد بگذرد برای او مشکل ساز خواهد بود ، به طوری که با داشتن اطلاعات و مهارت قادر نخواهد بود امتیاز لازم را کسب کند .( ریچاردسون و همکاران[5] ، 2011 )

کودکان و نوجوانان در جریان رشد انواع مختلفی از اضطراب به ویژه اضطراب آموزشگاهی را تجربه می کنند یکی از انواع این اضطراب ها، اضطراب امتحان است. اضطراب امتحان به عنوان یک پدیده متداول     و مهم آموزشی، رابطه تنگاتنگی با عملکرد و پیشرفت تحصیلی کودکان و نوجوانان دارد. ( تریفونی و شاهینی [6]، 2011 ) اضطراب امتحان به عنوان یک پدیده ی شایع و مهم آموزشی، رابطه ی نزدیکی با اضطراب عمومی دارد . اضطراب امتحان نیز معمولا” با نزدیک شدن امتحانات در فرد نمایان می شود ،     با این حال دارای ویژگی های خاصی است که آن را از  اضطراب عمومی جدا می سازد. ( چاپل و همکاران[7] ، 2005 ) اضطراب امتحان را حالتی از اضطراب عمومی می دانند که شامل پاسخ های پدیدار شناختی ، فیزیولوژی و رفتاری مرتبط با ترس از شکست است و فرد آن را در موقعیت های ارزیابی تجربه می کند .

پژوهشگران ، اضطراب امتحان را به عنوان صفتی نسبتا” پایدارو مرتبط با موقعیت های تهدید آمیز تعریف می کنند . ( لارسون [8]و همکاران ، 2010 ) اضطراب امتحان به جنبه های شناختی  نظیر افکارمزاحم ، حواس‎پرتی، احساس پریشانی از ارزیابی دانش‎آموزان در هنگام امتحان اشاره دارد . ( کاسادی[9] ،2004 ) و خود را به صورت پاسخ های شناختی ناسازگارانه ( نظیر افکار مغشوش و افکار نامرتبط با آزمون ) به عوامل استرس زای تحصیلی نشان می دهد. در نتیجه انتظار می رود که رابطه معکوس معنا داری بین نمرات اضطرابی و نمرات امتحان وجود داشته باشد . ( یرکیز ، دادسن،1908 به نقل از دادستان ،1376 )

گاهی اوقات ، در امتحانات سرنوشت ساز و پایانی ، شاگردان دچار استرس شدید می شوند و ضربان قلبشان تند می زند ، دست هایشان می لرزد و عرق می کند و احساس می کنند که ذهنشان خالی شده است و هر چه خوانده اند فراموش کرده اند . در آن هنگام به اهمیت امتحان و عدم موفقیت خود می اندیشند و همین افکار ، اضطراب را بیشتر می کند و عملکردشان را تحت تأثیر قرار می دهد . اگر میزان اضطراب بالا و پاسخ سؤالات مشکل باشد  ، در یادآوری پاسخ اختلال ایجاد می شود و به ندرت پاسخ درست به خاطر آورده می شود . این امر امروزه تحت عنوان اضطراب امتحان تلقی می شود که پدیده ای شایع محسوب   می شود و دانش پژوهان را در برابر چالش آموزشی مهمی قرارداده است .

با توجه به پژوهش های انجام شده تغییر در فشار خون ، میزان ضربان فلب ، ضعف و سرگیجه ، به هم خوردن ساعات خواب و آرامش ، تغییر در میل به غذا ، تعریق و ترشح هورمون آدرنالین و نورآدرنالین در ایام امتحانات بویژه در کودکان دارای اضطراب امتحان افزایش می یابد . ( ابوالقاسمی و نجاریان ،1378 )

ساراسون (1975 ) به نقل از ابوالقاســمی ، اسدی مقدم ، نجاریان وشکرسن ،(1375 ) اضطراب          امتحان را نوعی خود اشتغالی ذهنی می داند که با خود کم انگاری و تردید در مورد توانایی های خود مشخص می شود و غالبا” به ارزیابی شناختی منفی ، عدم تمرکز حواس و اُفت عملکرد تحصیلی فرد منجر  می گردد.

زمانی که اضطراب امتحان به وجود می آید ، رفتار ، شناخت و فیزیولوژی فرد نیزتحت تأثیر قرار می گیرد . از این رو مداخلات اضطراب امتحان روی اشکال هیجانی – عاطفی و شناختی نیز می بایست تمرکز کند.   ( کارتر و همکاران ، 2008 )

علائم و نشانه های اضطراب امتحان

علائم و نشانه های اضطراب امتحان مانند علائم و نشانه های اضطراب است . با توجه به تحقیقات انجام شده ، ناراحتی معده ، به هم خوردن ساعات خواب و آرامش ، تغییر در میل به غذا ، ضعف  سرگیجه ، تغییر در فشار خون ، ضربان قلب و ترشح درهورمون های آدرنالین و نورآدرنالین در ایام امتحان مشاهده می شود و در نتیجه هنگام امتحان درافراد مستعد به اضطراب و نیز در افراد دارای اضطراب امتحان این علائم افزایش می یاید . همچنین در افراد مبتلا به اضطراب امتحان ، در امتحانات شفاهی ، تپش قلب ، پریدگی رنگ صورت ، لکنت زبان ، حرکت های غیر ارادی دست و پا ، تغییر صدا ، لرزش بدن و صدا ، تغییر دمای بدن ، خشکی دهان ، و تعریق بارزاست .

دانلود پایان نامه ارشد : رابطه خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان

 لازم به ذکر است که اضطراب امتحان باعث ضعف ایمنی بدن می شود و در نتیجه در ایام امتحانات ، عفونت دستگاه تنفس در دانشجویان و دانش آموزان افزایش می یابد . ( ابوالقاسمی ، 1374 )

به طور کلی مجموعه این علائم می توان در سه طبقه زیر قابل بررسی می باشد :

1- علائم فیزیکی اضطراب امتحان :

– تپش قلب ، تنفس کوتاه و بریده بریده ، تنگی و درد قفسه ی سینه و یا گلودرد

– معده درد

– حالت تهوع و استفراغ و یا اسهال

– لرزش اندام های بدن

– سردرد و درد بدنی

2- علائم هیجانی اضطراب امتحان :

– احساس سختی و فشار

– احساس ناامیدی و درماندگی

– احساس شرم و بی ارزشی ، احساس شکست

3- علائم رفتاری اضطراب امتحان

– عدم توانایی تمرکز حواس در طی جلسات امتحان

– گریه کردن و یا ناراحت و افسرده شدن

– شکایت به خاطر مریض بودن

– طغیان خشم و کج خُلقی

– خسته شدن ، غش کردن و یا احساس ضعف

– مشکل در بخواب رفتن در شب قبل از امتحان

به عبارت دیگر افراد دچار اضطراب امتحان معمولا” دارای علائم هیجانی ، فیزیکی و شناختی می باشد که به لحاظ شدت متغیر می باشد . برخی از این افراد با شیوه های آشکار با اضطراب خود مقابله می کنند . در حالیکه برخی دیگر در خاموشی تمام آن را تحمل می کنند . ( مایر[10]،2008 )

[1] – Seligman

[2] – Bandura

[3] – Stipek

[4] -File &Hyde

[5] – Richardson etal

[6] – Trifoni &Shahini

[7] – Chapell etal

[8] – Larson

[9] – Cassady

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 26 مهر 1397ساعت 21:08 توسط مدیر سایت  | 

پایان نامه : گرایش: معماری -خانه کودک با رویکرد بازی و خلاقیت

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده فنی و مهندسی   پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری گرایش: معماری   عنوان: خانه کودک با رویکرد بازی و خلاقیت     2-4-4 انتخاب شیوه مناسب آموزشی می توان گفت که در یک سیستم آموزشی مناسب مربی باید بتواند سطوح مهارت های کنونی کودک را…

پایان نامه : گرایش: معماری -خانه کودک با رویکرد بازی و خلاقیت

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده فنی و مهندسی

 

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری

گرایش: معماری

 

عنوان:

خانه کودک با رویکرد بازی و خلاقیت

 

 

2-4-4 انتخاب شیوه مناسب آموزشی

می توان گفت که در یک سیستم آموزشی مناسب مربی باید بتواند سطوح مهارت های کنونی کودک را به سطح مهارت های بالقوه آنان ارتقاء دهد. بنابراین باید در انتخاب شیوه ها و فناوری های آموزشی مناسب همواره از وضعیت کنونی رشد کودک آگاه بود. آموزش دادن یعنی ایجاد فرصت برای گشودن معماها. اهمیت تعادل بین کودکان و مربی در آن است که مربی می تواند الگوهای دربردارنده راه حل های مناسب ارائه دهد و برای پیدا کردن راه حل به یادگیرنده کمک کند و پیشرفت را در نظر بگیرد. در چنین محیط هایی است که کودک نه تنها یاد می گیرد بلکه می تواند یافته های ذهنی خود را با دیگران در میان بگذارد. برای نیل به این مقصود از ابزارهای رایانه ای و محیط طبیعی و شبیه سازی محیطی می توان بسیار استفاده نمود. تمامی این تحولات در نظام آموزشی برای رسیدن به این هدف است که خلاقیت در کودکان شناخته و پرورش داده شود ، تا آنان بیاموزند به جای این که صرفا خود را با محیط سازگار کنند ، چگونه محیط را تغییر دهند.

 

2-5 خلاقیت

2-5-1 مفهوم خلاقیت

برای آشنایی دقیق تر با مفهوم خلاقیت و استفاده کاربردی از آن ابتدا لازم است واژه خلاقیت تعریف گردد . واژه خلاقیت به معنای توانایی یک فرد در تولید یا ابداع یک پاسخ صحیح است. تعریف خلاقیت از دیدگاه ((رایربرگ)) و ((میر)) عبارت است از: ((توانایی حل مساله به روشی که فرد قبلا حل آن را نیاموخته باشد)) این تعریف شامل دو قسمت است:

1- راه حلی که مساله را حل کند.

2- تازگی راه حل برای کسی که مساله را حل می کند.

شاید بر این باور باشیم که برخی کودکان خود به خود خلاق هستند و برخی دیگر خیر و خلاقیت امری است ذاتی و تربیت ناپذیر، اما مطالعه متخصصان تعلیم و تربیت و روانشناسان ثابت می کند که می توان در افزایش خلاقیت کودکان اثر گذاشت و با تنظیم برنامه های مختلف آموزشی و تربیتی، این ویژگی را در کودکان تقویت کرد، خلاقیت فرا تر از داشتن استعداد است و بر خلاف درک عموم، بیشتر در ارتباط با شخصیت و تندرستی کودک است. با شکوفا کردن خلاقیت کودک ، می توان به رشد احساسی، فیزیکی و عقلانی او کمک کرد تا با مشکلات زندگی و درگیری به راحتی برخورد کند و برای آن ها راه حل پیدا کند (پیکرینگ، 1381).

 

2-5-2 عوامل موثر بر خلاقیت

عوامل موثر بر خلاقیت به دو دسته تقسیم می شوند (خلیلی،1383):

1  – عوامل فردی یا درونی،آن دسته از عواملی است که از ویژگی های فردی و شخصیتی سرچشمه می گیرد مانند هوش ،ساختار شخصیتی فرد ، وراثت ، خود پندار مثبت یا منفی ، توانایی های شناختی و مهارت های حرکتی.

2  – عوامل بیرونی یا محیطی، مربوط به موقعیت های فرد در ارتباط با دیگران و محیط است شامل خانواده ، تعلیم و تربیت ، فضای فیزیکی ، ساختار آموزشی و عوامل اجتماعی و اقتصادی می باشد.

تن دادن منفعلانه به تاثیر محیط بر فرد ( کودک) ما را به سرعت تصاعدی از طبیعت و نیازهای فردی کودک و در نتیجه نیازهای واقعی تمام انسان ها دور خواهد کرد. معمار به عنوان خالق فضا تاثیر زیادی بر فضای فیزیکی خواهد داشت و لازم به ذکر است که فضای فیزیکی می تواند ایده بر انگیز و متنوع باشد و در رشد خلاقیت بسیار اثر گذارد (سیامی، ).

 

2-5-3 اهمیت خلاقیت از منظر آموزشی

خلاقیت یکی از اساسی ترین مسایل آموزشی جهان حاضر به شمار می رود. اگر چه زمانی کانت فیلسوف عصر روشنگری، یکی از اصولی که به برنامه ریزان تربیتی پیشنهاد می کرد، این بود که کودکان نباید صرفا برای حال بلکه برای آینده تربیت شوند. اما انفجار اطلاعاتی  که در عصر حاضر پدید آمده است، تحقیق پیشنهاد کانت را به مثابه امری حیاتی جلوه گر می سازد. بنابراین آموزش و پرورش باید نقش سازشی موجود را به نقش زایشی تغییر داده به آموزش یادگیری بپردازد و بدین سان به تربیت انسان هایی نایل آید که برای اندیشیدن، خلاقیت، نوآوری، شناخت و مقابله با ناشناخته ها و موقعیت های دشوار آماده شوند. انعکاس واقعیت های پیش گفته در سطح آموزش و پرورش، سبب شده است که تحرک اساسی در غالب کشورهای جهان در جهت ایجاد تحول در نظام آموزشی مرسوم پدید آید و برنامه ریزان را وا داشته که به شکل سنجیده برای پرورش تفکر خلاق و حل مسائل به عنوان یک گرایش مشخص جداگانه یا از طریق مواد درسی برنامه ریزی کنند.

 

2-5-4 راهبردهایی در جهت پرورش خلاقیت کودکان

در این بخش راهبرد هایی در جهت پرورش خلاقیت کودکان بیان خواهد شد که محورهای آموزش خلاقیت در جریان تدریس می شود (خلیلی، 1383).

 

2-5-4-1محورهای آموزش خلاقیت در جریان تدریس( منطقی،1382):

 • آموزش فعال:از آنجا که تفکر کودک پیش دبستانی تفکر عینی است پس ضرورت دارد تا با در دسترس قرار دادن اشیای مختلف در اختیار او و همین طور برخورد دادن با روابط اجتماعی عینی که در اطرافش شاهد آن است او را به سمت آموزش فعال سوق داده تا در جریان کشف و اختراع مسایل مختلف علمی و اجتماعی آمادگی دست یابی به تفکر صوری و انتزاعی را به دست آورد.دانلود پایان نامه ارشد : خانه کودک با رویکرد بازی و خلاقیت
 • آمیختن عمیق درس با هنر: رنزولی پس از پژوهش به این نتیجه رسید که تمایل به انجام کارهای هنری اولین اولویتی است که کودکان نسبت به آن ابراز تمایل کرده اند.
 • پذیرش بازی و خنده در جریان درس: مطالعات جدیدی که در ارتباط با نقش بازی در جریان آموزش انجام گرفته است حاکی از آن است که بازی نه تنها در کاهش اضطراب شاگردان در سطح کلاس موثر واقع می شود ، بلکه در افزایش خلاقیت ها و تعمیق یادگیری شاگردان نیز نقش موثری دارد . علاوه بر این بازی ها ، خاصه بازی های گروهی به تعمیق همکاری کودکان با یکدیگر می انجامند و به سبب موفقیت هایی که در جریان بازی نصیب کودکان می گردد بازی به احساس اعتماد به نفس و تصور مثبت آن ها از خودشان می افزاید.
 • آمیختگی با مسایل اجتماعی: هنلی در گزارش پژوهشی خود یاد آوری می کند که تشویق دانش آموزان به الهام گرفتن از رخدادهای زندگی اجتماعی شان و ارائه آن به صورت نمایشنامه ، بر میزان انگیزه و در نتیجه خلاقیت آن ها می افزاید.
 • توجه به تحرک بدنی: نیاز به تحرک بدنی در کودکان امر آشکار و کتمان ناپذیری است . احساس رضایتی که برای شاگردان از شرکت در بازی و فعالیت بدنی حاصل می شود ، به نوبه خود در نگرش آنان نسبت به فعالیت ، اعتماد به نفس و همکاری های اجتماعی و خلاقیتشان موثر می باشد.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 26 مهر 1397ساعت 21:08 توسط مدیر سایت  | 

پایان نامه مهندسی معماری – گرایش: معماری –خانه کودک با رویکرد بازی و خلاقیت

شکل های مربوط به این متن فقط در فایل اصلی موجود هستند (در سایت نمایش داده نمی شود) 5-2-7 ارتباط و قلمرو گزینی بازی در بسیاری از اشکال خود به صورت گروهی انجام می شود. کودکان پیش از بازی یارگیری می کنند و با انتخاب بخشی از فضا قلمرو بازی خود را مشخص می کنند…

پایان نامه مهندسی معماری – گرایش: معماری –خانه کودک با رویکرد بازی و خلاقیت

شکل های مربوط به این متن فقط در فایل اصلی موجود هستند (در سایت نمایش داده نمی شود)

5-2-7 ارتباط و قلمرو گزینی

بازی در بسیاری از اشکال خود به صورت گروهی انجام می شود. کودکان پیش از بازی یارگیری می کنند و با انتخاب بخشی از فضا قلمرو بازی خود را مشخص می کنند . فضای بازی انگیز پذیرای تجمع گروهای کودک است. عرصه های تجمع کودکان در مقابلشان گشوده است و این قابلیت را دارد که پذیرای فعالیت های باشد که به صورت گروهی انجام می شوند. گذشته از این گروه بندی های بین کودکان برای انجام فعالیت بازی، اصالت دارد.چنین گروه بندی هایی در عمده فعالیت ها مشاهده می شود. فضای بازی انگیز در مقابل قلمرو گزینی گروه های کودک انعطاف پذیر عمل می کند.

 

5-2-8 خلوت

در یک محیط بازی انگیز کودک به فضاهای امن دسترسی خواهد داشت که به هنگام نیاز به خلوت، به تنهایی میزبان او باشد. فضاهایی برای بازی به دور از مزاحمت سایرین، خیال پردازی و استراحت کردن(dudek 2001). در چنین محیطی کودک برای ورود دوباره به روند بازی تجدید قوا   می کند.

جدول5-1: حالات و کیفیت های ضروری رشد و نشاط و ارائه معادل های کیفیت فضایی.

نیاز ضروریات آنچه ساختار معماری ارائه میکند نمونه ای از عوامل تاکید معماری
کیفیات حالات
نشاط راحتی از عهده بر آمدن

 

مسیر های کو تاه

مسیرهای کوتاه شده با ایستگاه

 

ایستگاه، محل نشستن،تجمع

فتح کردن،از آن خود کردن احجام و سطوح قابل نفوذ

احجام و سطوح پاسخگو

گوشه های دنج

دیوارهای نقاشی

پذیرفته شدن

 

محیط آشنا ارائه نشانه های آشنا، خرد کردن مقیاس های عظیم
تنوع و پیچیدگی غافلگیر شدن ارتفاع بلند  
  آشنایی زدایی از اشیائ آشنا با تغییر رنگ،بافت و مقیاس
احجام معماری مجسمه وار  
تبیین حرکت در جهات گوناگون  
اکتشاف به راه افتادن ارائه انگیزه برای شناسایی محیط سطوح خوانا  
محیط و مسیر نشانه دار حوزه های قابل شناخت از داخل و خارج
رشد رشد فیزیکی کاربرد حواس لمس کردن تغییر بافت: کف ،جداره
درک وزن پل یا اقامتگاه شناور یا ثابت
درک نور ریتم سایه روشن،طی مسیر سایه به نور
شناخت صدا سطوحی که با ضربه چکش و توپ صدا ایجا د کند.
    کشف توان و محدودیت ارائه انواع شیوه های دسترسی

دسترسی غیر ممکن(صرفا دید)

دید ممتد

پله، رمپ، قدم سنگ

 

مشاهده و انتخاب مسیر  
  رشد اجتماعی استقلال توانی طی مسیر

خلق درون، داخل فضاهای وسیع یا باز

 
    قلمرو گروهی ارائه موضوع یا فضای مشترک برای تماشا یا عمل  
    خلوت گزینی    
    ارتباط    

5-3 روند طراحی

 • خانه کودک فضایی مختص کودکان برای کودکان 3 تا 10 سال در نظر گرفته شده است که استفاده کنندگان اصلی فضا کودکان 3 تا 6 سال و کودکان 7تا 10 سال به صورت موقت می باشند.
 • با توجه به موقعیت طبیعی سایت خانه کودک و همچنین چشم اندازی که به اطراف دارد. بنا در در میانه سایت وبه صورت حیاط مرکزی طراحی شده است. از این طریق ارتباط بصری فضای داخل و خارج در تمام زوایا حفظ شده است.این شفافیت و یکپارچگی فضاهای داخلی و خارجی در عین وجود خطوط و مرزهای جدا کننده سبب وضوح و خوانایی فضا می شود. همچنین ساختمانی که دید آن رو به باغ و محوطه باز است، به درک بچه ها از طبیعت، آب و هوا و تغییر فصول کمک می کند.
 • بهتر است وروردی فضاهای کودکان در تماس مستقیم با خیابان نباشد، به همین جهت از طرق مسیر پیاده روی حاشیه پهنه دوستدار کودک دو دسترسی از دو خیابان مجاور پروژه ایجاد شده است . که در واقع مسیری واسط بین خانه کودک و خیابان می باشد. مسیر ورودی داخلی خانه کودک با حضور طبیعت تعریف شده و توسط درختان محاصره شده است .دانلود پایان نامه ارشد : خانه کودک با رویکرد بازی و خلاقیت
 • در جهت ایمنی و راحتی هر چه بیشتر فضای خانه کودک ساختمان یک طبقه طراحی شده است.
 • در راستای تامین اهداف پروژه فضای کالبدی خانه کودک در سه بخش فضاهای باز، نیمه باز و بسته برنامه ریزی شده است.

5-3-1 فضای باز

فضای باز شامل دو بخش فضای حیاط مرکزی و حیاط عمومی می باشد.حیاط مرکزی در برگیرنده بخش عمده فعالیت های روزمره کودکان است.شامل زمین بازی،زمین شن،بازی با آب،فضایی برای جست و خیز،پریدن و دویدن کودکان،امفی تاتر،آلاچیق و محل هایی برای نشستن می باشد. حیاط عمومی شامل زمین دوچرخه سواری،زمین اسکیت، زمین بازی ، خانه درختی ،مسیر پیاده روی می باشد.

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 26 مهر 1397ساعت 21:08 توسط مدیر سایت  | 

خانه کودک با رویکرد بازی و خلاقیت -فضاهای باز

شکل های مربوط به این متن فقط در فایل اصلی موجود هستند (در سایت نمایش داده نمی شود)   در فضاهای باز سعی شده با استفاده ازاختلاف سطح، عناصر ومصالح مختلف شامل چمن، خرده چوب، ماسه، شن وسنگریزه و کفپوش های گرانولی وهمچنین رنگ های شاد و سرزنده مورد علاقه کودکان  فضاها را تعریف کرد…

خانه کودک با رویکرد بازی و خلاقیت -فضاهای باز

شکل های مربوط به این متن فقط در فایل اصلی موجود هستند (در سایت نمایش داده نمی شود)

 

در فضاهای باز سعی شده با استفاده ازاختلاف سطح، عناصر ومصالح مختلف شامل چمن، خرده چوب، ماسه، شن وسنگریزه و کفپوش های گرانولی وهمچنین رنگ های شاد و سرزنده مورد علاقه کودکان  فضاها را تعریف کرد و تنوع فضایی ودید و منظر ایجاد کرد.

مسیرها جزیی از طراحی فضای باز می باشند، در راه ها بچه ها همدیگر را ملاقا ت می کنند و شبکه ای است که فضاهای متنوع را به هم وصل می کند. توصیه می شود که مسیرهای متعدد فرعی در زمین طراحی شوند و از مسیر اصلی منشعب شوند تا بچه ها بتوانند به راحتی به جستجو و اکتشاف بپردازند. در طراحی این مسیرها می توان برای دوچرخه، سه چرخه و اسکیت مسیری مجزا در نظر داشت تا از آسیب رساندن به دیگران جلو گیری شود.

کودکان از طریق لمس کردن یاد می گیرند و آموزش می بینند. کودکان عاشق بافت های نرم (مانند چمن و فرش) هستند و بافت چوب را نیز خیلی دوست دارند و با استفاده متنوع آن در ساختمان می توان به کلیه حواس کودکان متوسط شد.

5-3-2 فضاهای بسته

شامل ساختمان خانه کودک می شود.که از بخش های آموزشی،خدماتی،اداری تشکیل شده است.

5-3-2-1 آموزشی

کلاس:

 • کلاسهای آموزشی برای سنین مختلف در نظر گرفته شده است.
 • مبلمان کلاسها شامل میز و صندلی متناسب با ابعاد کودکان ،برد، قفسه ها و … می باشد.
 • کلاس درس باید محلی برای انبار کردن و قرار دادن وسایل بازی داشته باشد تا خود کودکان در بازی های آزاد به راحتی وسایل را از آن محل بردارند و در پایان بازی به روشی منظم در جای خود قرار دهند.تمامی کلاسها دارای انبارو سرویس بهداشتی و دوش مستقل می باشند .
 • پنجره های وسیع با بهره گیری از نور طبییعی روز و دید به فضای باز و طبیعت محیطی دلپذیر ایجاد می کنند.
 • رنگ های سبز و آبی در محیط هایی که نیازمند تمرکز قابل توجهی هستند و شدت بینایی بالایی لازم است کاربرد دارند.
 • ایجاد فضاهایی که بتوانند روی دیوار و کف آن نقاشی کنند.
 • مقیاس عناصری مانند درها، پنجره ها دیوارهای متناسب با ابعاد بدن کودکان طراحی شده که احساس استقلال در انجام کارهایشان را داشته باشند.

سالن چند منظوره:

 • سالن چند منظوره فضایی بزرگ برای فعالیت های گروهی و انفرادی کودکان است. همچنین محلی برای گذر و تعاملات اجتماعی گروه های سنی مختلف کودکان می باشد.
 • کودکان فضاهای بزرگ را برای فعالیتهای پر تحرک و فضای کوچک را برای خلوت گزینی دوست دارند.در این سالن در کنار فضای وسیع برای بازیهای گروهی و تعامل گروهای سنی مختلف، طراحی فرم های فرو رفته با سقف های کوتاه فضای دنجی را برای بازیهای انفرادی و یا خلوت گزینی ایجاد کرده است.
 • این فضا محل نمایش کارهای هنری کودکان است و باید دارای خاصیت انعطاف پذیری با تغییر عملکردها باشد.
 • این فضا قابلیت پارتیشن بندی و خرد شدن به فضاهای کوچکتر با استفاده از نظرات کودکان را دارد.که سبب ایجاد تنوع فضایی و رشد تخیل کودکان می شود.
 • استفاده از پنجره در دیوارها و سقف دید بصری ممتدی را با آسمان، طبیعت و فضا های باز برای کودکان به وجود می آورد .
 • شیشه های رنگی فضایی مطلوب، شاد ، متنوع و تحریک کننده برای کودکان به وجود می آورد. همچنین از ایجاد خیرگی نور روز جلوگیری و ورود نور را به صورت دلخواه کنترل می نماید.
 • به کارگیری فرم های سیال و پویا در کف ها و سقف ها برای ترغیب کودکان به تحرک و تکاپو می باشد.
 • استفاده از رنگ های شاد و آرامش بخش در فضای آموزشی ،کودکان در محیط هایی با رنگ زرد و قرمز شادمانی و هیجانات بیشتری دارند.استفاده از این رنگ ها برای طراحی رنگ در اتاق بازی به عنوان فضایی جهت فعالیت کودک مطلوب می باشد و او را به اجتماعی سازی ترغیب می کند.
 • استفاده از خطوط و مصالح نرم در معماری داخلی فضاها .
 • استفاده از گیاهان در فضای داخل

سالن ورزش:

فضایی سرپوشیده برای ورزش هایی چون ژیمناستیک، یوگا و … مورد استفاده قرار می گیرد.در این سالن با استفاده از ارتفاع زیاد ،رنگ ،فرم پنجره ها و نور گیری حس تحرک و پویایی کوکان تقویت می شود. به دلیل استفاده موقت از این فضا نورگیری از سمت غرب می باشد.

اتاق موسیقی:

در طراحی اتاق موسیقی مسایل آگوستیکی در نظر گرفته شده است.

کتابخانه و اتاق رایانه:

کار با رایانه ضمن افزایش انگیزه های بچه ها سبب تعمیق یادگیری شده و زمینه ارتقاء خلاقیت آنها را فراهم می آورد.

5-3-2-2 خدماتی

 • غذاخوری شامل دو بخش مجزا آشپژخانه و سالن غذاخوری می باشد . در سالن غذاخوری می توان فضایی شبیه سازی شده از آشپزخانه متناسب با ابعاد کودکان به وجود آورد که سبب ارتقا تخیل ،حس استقلال و راحتی کودکان می شود. همچنین این سالن می تواند محلی برای برگزاری جشن تولد کودکان مورد استفاده قرار گیرد. به دلیل استفاده موقت از این فضا نورگیری از سمت غرب می باشد.
 • درمانگاه محلی برای معاینه و نگهداری کودک حادثه دیده است که باید محصور بوده و از فضای بازی کودکان دور باشد. محل درمانگاه جهت دسترسی سریع در ارتباط با فضاهای داخلی و خارجی و همچنین در نزدیکی مسیر اضطراری ورود وسیله نقلیه قرا رگرفته است. این فضا از نور شرق استفاده می کند.
 • فضای استراحت کودکان، استفاده از رنگ های متشابه برای فضای استراحت و خواب کودک ایجاد فضایی مناسب می کند. در این میان رنگ آبی از اهمیت زیادی برخوردار است رنگ آبی ،به عنوان اولین و مهم ترین رنگ آرامش دهنده و همچنین با خواص درمانی مفید از قبیل مسکن اعصاب برای افراد کم خواب مفید می باشد.
 • فضای استراحت مربیان، در نیم طبقه طراحی شده است که در عین مشرف بودن به فضای کودکان به صورت کامل مجزا می باشد.
 • فضاهای انتظار محل پذیرش و ترخیص کودکان، انتظار، صحبت و مکالمه بین بزرگسالان است. (لابی)
 • سالن اجتماعات جهت برگزاری جلسات و همایش های خانه کودک وکلاسهای آموزشی والدین در نظر گرفته شده است.
 • فروشگاه کتاب و اسباب بازی و سایر موارد نیاز کودکان.
 • رختکن
 • سرویس بهداشتی
 • تاسیسات
 • انبار
 • آبدارخانه

5-3-2-3 اداری

 • اتاق مدیریت
 • اتاق اداری
 • اتاق مشاور کودک و والدین
 • لابی

5-3-3 فضاهای نیمه باز

در طراحی تمامی قسمتها سعی در ایجاد تنوع فضایی چه از لحاظ فرم،رنگ، نورگیری،مصالح،عملکرد شده است.فضای نیمه باز فضاهایی سرپوسیده هستند که از یک یا دوضلع باز و در ارتباط مستقیم با فضای بیرون می باشند.

 

 • تونل

پس از اینکه کودکان در فضای پذیرش از والدین خود جدا شدند برای رسیدن به کلاس هایشان مسیری جذاب و هیجان انگیز را طی می کنند. تونل با فرمی بدیع و پنجره های دایره ای شکل و روزنه هایی در سقف و جداره حسی رویایی ودلنشین به کودکان می دهد.

همچنین تونل می تواند به عنوان فضایی نمایشگاهی برای نقاشی ها و کارهای خلاق کودکان مورد استفاده قرار گیرد.

دانلود پایان نامه ارشد : خانه کودک با رویکرد بازی و خلاقیت

کودک در عبور از مسیر تونل با دیدن نقاشی های خود و دوستانش و همچنین دید به حیاط بازی و طبیعت در این مسیر احساس آشنایی و حس تعلق می کند.

 • کلبه های چوبی

در طراحی سعی شده در جهت دستیابی به مکان ها و فضای ذاتا خلاق از فرم های مناسب استفاده گردد.با توجه به رابطه عمیق کودکان با طبیعت سعی شده علاوه بر محیط های باز که کودکان در تعامل با طبیعت هستند ،این بار طبیعت را به داخل فضای مصنوع آوریم. کلبه های چوبی فضایی دنج در ارتباط با گیاهان واز طریق دریچه ای که در سقف ایجاد شده در ارتباط با هوای آزاد و نور طبیعی است. این فضا برای کلاس های قصه خوانی ، شعر خوانی ،نمایش عروسکی و یا فعالیت های آزاد در نظر گرفته شده است.

 • کلاس های نیمه باز
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 26 مهر 1397ساعت 21:08 توسط مدیر سایت  | 

فروش فایل پایان نامه : خانه کودک با رویکرد بازی و خلاقیت

شکل های مربوط به این متن فقط در فایل اصلی موجود هستند (در سایت نمایش داده نمی شود)   5-5 تاسیسات برای گرم کردن فضای مهد کودک در زمان لازم از سیستم گرمایی زیر کف استفاده شده است که بهترین روش برای چنین فضاهایی است. در این سیستم که از حرکت آب گرم استفاده می…

فروش فایل پایان نامه : خانه کودک با رویکرد بازی و خلاقیت

شکل های مربوط به این متن فقط در فایل اصلی موجود هستند (در سایت نمایش داده نمی شود)

 

5-5 تاسیسات

برای گرم کردن فضای مهد کودک در زمان لازم از سیستم گرمایی زیر کف استفاده شده است که بهترین روش برای چنین فضاهایی است. در این سیستم که از حرکت آب گرم استفاده می شود، امکان برخورداری از حرارت ناشی از انرژی تابشی خورشید از طریق پنل های نصب شده در سقف وجود دارد .

 

5-6 سازه

نوع ساختمان همانطور که در برنامه ریزی معماری مطرح شده است ،یک مجموعه فرهنگی آموزشی،تفریحی همراه سالن ها و کارگاهایی است که تنوع دهانه های آن شامل دهانه های کوچک، بزرگ و متوسط می باشد.

اصولا زمانی که از دیدگاه سازه مجموعه ای متنوع به صورت یاد شده مورد مطالعه است،علاوه بر مسائل ساختاری که خود به تنهایی مساله ای با اهمیت و در خور بررسی است،مسائل جنبی دیگری نظیر توانایی اجرای ساختمان از نظر اقلیمی و مهارت های فنی، چگونگی کار از نظر تیپ بندی و انواع سیستم های سازه و در کنار آن مسائل اقتصادی مربوط به طرح، بایستی مورد بررسی و مطالعه قرار گیرند.در ضمن علاوه بر محاسبات سازه ایی موارد ز یر باید به عنوان عوامل اصلی مطالعات سازه ایی در نظر گرفته شود.

 1. از نظر مصالح ساختمانی، حتی الامکان به صورت همگن و یکنواخت اجرا شود.برای مثال اجرای یکنواخت سازه به صورت بتنی، فلزی و یا چوبی کمک زیادی به سادگی، تجهیز یکنواخت کارگاه و نظارت بر اجرای آن می کند.
 2. ساختمان به طور نسبی از مصالح سبک ساخته شود. این امر علاوه بر کم شدن وزن ساختمان باعث تقلیل اثر نیروی زلزله نیز خواهد شد.
 3. نوع ساختمان و مصالح مصرفی به هوا، باد، درجه حرارت محیط در فصل کار، در نظر گرفتن اهمیت مسائل اقتصادی از نظر سرعت اجرا و بهره وری ساختمان ها امری است که مستقیما باید در انتخاب نوع سیستم مورد توجه قرار گیرد.

4.با توجه به اقلیم و نوع سازه، نیروهای باد و زلزله و نیروهای قائم و اثرات توام آن ها باید در نظر گرفته شود.

5.امکان هر چه بیشتر استفاده از پیش ساختگی و سری سازی ( که نتایج مثبت اقتصادی در پی دارد ) در نظر گرفته شود. این امر باید توام با تکنولوژی ساخت و به کارگیری کلیه مهارت های فنی و اجرایی باشد.

 

5-6-1 سیستم اسکلت بتنی

دانلود پایان نامه ارشد : خانه کودک با رویکرد بازی و خلاقیت

 اجرای این سیستم به صورت قالب بندی تیر وستون ها و یا بتن ریزی درجا صورت می گیرد.در صورتی که سقف ها نیز بتن باشند به طور همزمان بتن ریزی می گردند.

در این سیستم با اجرای قالب بندی های متفاوت می توان اشکال متنوعی را ایجاد نمود. مزایای این سیستم عبارتند از: مقاومت در برابر آتش سوزی، سهولت ایجاد اتصالات گیردار ،سهولت اجرای دیوارهای برشی و پیوستگی و یکپارچگی آن با اجزای تیر وستون ، همچنین بر خلاف اسکلت فولادی دچار زنگ زدگی نمی شود و در مقابل آتش سوزی نیز آسیب پذیر نیست.

به منظور فراهم آوردن فضاهای یکپارچه و دهانه های بزرگ سیستم اسکلت بتنی پس تنیده (post tension) برای مجموعه انتخاب شده است.سیستم بتن پس تنیده (ccl) علاوه بر مزایای بتن معمولی با مقتضیات پروژه هماهنگ می باشد و انعطاف پذیری آن باعث می شود که اجرای فرم نرم این بنا راحت تر از سیستم اسکلت فولادی اجرا شود(گلابچی، مظاهریان1388).

 

5-6-2 ایمنی کلی شیشه ها

یک سقف یا سایبان شیشه ای باید نیازهای عملکردی بسیاری را پاسخ دهد که به طور خلاصه به برخی از آن ها در زیر اشاره شده است.

 • عملکردهای بصری: ورود نور روز ، دید به خارج و به آسمان، جلوه ظاهری
 • عملکردهای حرارتی: اتلاف حرارت، کسب حرارت، تعادل حرارتی
 • عملکردهای مکانیکی: عمر مفید شیشه، استحکام شیشه، بارهای باد وبرف، تنش حرارتی، ضربه انسانی و …
 • عملکردهای دیگر: مقاومت در برابر آتش و عایق صدا.

5-6-2-1 نیاز های ایمنی

اولین نیاز عملکردی که باید مورد بررسی قرار گیرد ایمنی است. که موضوع مهمی در شیشه کاری سطوح بالاتر از قامت انسان می باشد.در این راستا دو عامل مطرح است:

1.انتخاب نوع شیشه و خصوصیات آن

2.طراحی سیستم نگهدارنده

بهترین کاربرد برای این پوشش نه شیشه و نه پلاستیک به صورت مفرد، بلکه ترکیبی از آن هاست که توانایی هر یک مکمل ضعف های دیگری است.دو گونه اصلی از ترکیبات شیشه–پلاستیک وجود دارد.

شیشه لمینت معمولا از دو لایه شیشه تشکیل شده است که با یک لایه میانی پلاستیکی مانند پلی ونیل بوتیرال (pvb) روی هم قرار داده شده است، که ایمنی ساختاری بیشتری را نسبت به هر نوع شیشه ای به صورت منفرد ایجاد می کند.

واحد های کامپوزیت متصل به هم که مقادیر u بیشتری را نسبت به تمامی فراوردهای شیشه ای ارائه می دهد.

سیستم نگهدارنده:

سیستم قاب بندی شده، سیستم های پیچ و صفحه، سیستم های سطحی، سیستم های اتصال به پشتیبان از مهمترین انواع سیستم های نگهدارنده هستند.

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 26 مهر 1397ساعت 21:08 توسط مدیر سایت  | 

مراکز تجاری در مرکز محله شهر

با رشد و تغییر صنعت ، گونه های مختلفی از مراکز خرید ظهور یافتند که برخی نیز ترکیبی از چند گروه مختلف می باشند . تفاوت چشم گیری که بعد از جنگ جهانی دوم بین اشکال مختلف فروش در مراکز شهری موجود و زمین های سبز پیرامون آنها به وجود آمد ، تمایز قابل توجهی…

مراکز تجاری در مرکز محله شهر

با رشد و تغییر صنعت ، گونه های مختلفی از مراکز خرید ظهور یافتند که برخی نیز ترکیبی از چند گروه مختلف می باشند . تفاوت چشم گیری که بعد از جنگ جهانی دوم بین اشکال مختلف فروش در مراکز شهری موجود و زمین های سبز پیرامون آنها به وجود آمد ، تمایز قابل توجهی بین زمین های خارج از شهر و مرکز شهر بنیان نهاد . علاوه بر تفاوت های فرعی ، اکنون تفاوت محتوایی در مراکزی که در این دو حوزه ( مرکز و خارج از شهر ) گسترش یافته اند ؛ به چشم می خورد . برای مثال در آمریکا و اروپا فروشگاه های لوازم ماشین ، لوازم برقی و مبلمان به طور گسترده از مراکز شهری دور شده و بوتیک های لباس و عرصه مد ، جای آن را گرفته اند ( Maitland , 1990:11 ) . به طور کلی مراکز خرید از نظر حوزه نفوذ و میزان جمعیت به چهار دسته اصلی طبقه بندی می شوند :

1-مراکز محلی : مراکز محلی و یا همسایگی که جواب گوی جمعیتی بیش از 10000نفر است .

2-مجتمع فروشگاهی ناحیه ای : مراکز ناحیه ای یا عام که جواب گوی جمعیتی بیش از 40000نفر است .

3-مراکز منطقه ای : مراکز منطقه ای یا اصلی که جواب گوی جمعیتی بیش از 100000نفر است .

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع ارشد معماری : طراحی مجتمع تجاریتفریحی با رویکرد طبیعت گرایی با تاکید بر سازواره های طبیعی

4-مراکز فرامنطقه ای : مراکز فرامنطقه ای یا بین المللی که جواب گوی جامعه توریستی است .

مراکز محلی ، به عرضه کالاهای روزمره پرداخته و فروشگاه های اصلی آنها سوپرمارکت ها می باشند . این در حالی است که مراکز ناحیه ای ، حد میانه گونه های ذکر شده بوده که ترکیبی از کالاهای با ماندگاری زیاد مانند پوشاک و با ماندگاری کم مانند مواد غذایی را ارائه می دهد . این مراکز شامل هایپرمارکت های کوچک ،    مغازه های مختلف و فروشگاه های حراجی و ارزان قیمت است ( Maitland , 1990:11) . مراکز منطقه ای و فرامنطقه ای ، دارای حداقل 1 و حداکثر 5 فروشگاه زنجیره ای بزرگ و بسیار جذاب می باشند که طیف وسیعی از امکانات و کالاهای با ماندگاری زیاد در آنها ارائه می شود .

2-8-1-مراکز تجاری در مرکز محله شهر

این مراکز واحدهای معدود کوچکی برای استفاده محله های مسکونی هستند که عمدتاً تامین کننده کالاهای روزانه می باشند . در این مراکز ، مشتریان حق انتخاب بیشتری داشته و قیمت اجناس ، ارزان تر است . استاندارد کیفی محصولات ، متوسط تا نامرغوب بوده و امروزه کاهش چشم گیری در تعداد این گونه فروشگاه ها دیده می شود . دامنه شعاع عملکرد آنها از 1860 تا 9300 متر مربع و معمولاً شامل یک سوپرمارکت ، داروخانه ، فروشگاه های پوشاک و فروشگاه های خدماتی می باشند .

این مراکز در محدوده تجاری کوچکی طراحی می شوند و توانایی رقابت با مراکز بزرگ تجاری را ندارند (1 : mun , 1983 ) .

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 26 مهر 1397ساعت 21:08 توسط مدیر سایت  | 

-طراحی مجتمع تجاری-تفریحی با رویکرد طبیعت گرایی با تاکید بر سازواره های طبیعی

روش استفاده از فن‌کویل سقفی بانضمام دستگاه هوارسان تأمین کننده هوای تازه (سیستم توزیع) این فن‌کویل‌ها که معمولا در مجاورت هال مرکزی و یا در محل ورودی هر فضا نصب می شوند دارای مشکلات تعمیرات شبکه لوله‌کشی مانند حالت قبل نبوده و در صورت بروز اشکال می‌توان با برداشتن قسمتی از سقف کاذب و بدون…

-طراحی مجتمع تجاری-تفریحی با رویکرد طبیعت گرایی با تاکید بر سازواره های طبیعی

روش استفاده از فن‌کویل سقفی بانضمام دستگاه هوارسان تأمین کننده هوای تازه (سیستم توزیع)

این فن‌کویل‌ها که معمولا در مجاورت هال مرکزی و یا در محل ورودی هر فضا نصب می شوند دارای مشکلات تعمیرات شبکه لوله‌کشی مانند حالت قبل نبوده و در صورت بروز اشکال می‌توان با برداشتن قسمتی از سقف کاذب و بدون ایجاد لطمه به کف اتاق‌ها لوله را تعمیر نمود. سیستم کنترل فن‌کویل ها مانند حالت قبل می‌باشد. از مزایای دیگر آن عدم اشغال فضای اتاق توسط فن‌کویل‌ها است. به علت در دسترس نبودن فن‌کویل‌ها، افراد غیر متخصص از دست‌کاری به آن خودداری می‌نمایند و در نتیجه عمر فن‌کویل ها ، افراد غیر متخصص از دست کاری به آن خودداری می نمایند و در نتیجه عمر فن‌کویل‌ها افزایش می‌یابد. به منظور تأمین هوای تازه و رطوبت نسبی دلخواه فضاها در این حالت  بایستی از هوارسان‌های هوای تازه استفاده کرد.

روش استفاده از فن‌کویل کانالی (سیستم توزیع)

در این نوع فن‌کویل ها امکان استفاده از کانال‌کشی به سالن‌ها به راحتی میسر است، در نتیجه فن‌کویل را می‌توان در هر نقطه از ساختمان نصب نمود. معمولا یک دستگاه فن‌کویل کانالی به راحتی جواب‌گوی فضاهای کوچک کمتر از صد متر مربع می‌باشد. از اشکالات اساسی فن‌کویل کانالی بالا بودن صدای خروجی و عدم امکان کنترل صدا می باشد.

سیستم هوادهی با دستگاه‌های هوارسان (سیستم توزیع)

سیستم هواساز همراه با تجهیزات تولید سرما و گرما در دو مقوله از ترازبندی می‌شود.

هوا رسانی با حجم ثابت از نوع یک منطقه‌ای

هوا رسانی با حجم ثابت از نوع چند منطقه‌ای

هوارسان‌های یک یا چندمنطقه ای دارای ویژگی‌های زیر می‌باشند.

هوا ساز یک منطقه ای

فضاهای بزرگ به خصوص آنهایی که تعداد افراد زیادی را در خود جای می‌دهند به حجم فراوانی از هوای تازه نیاز دارند. به این جهت برای این گونه فضاها از سیستم هواساز استفاده می‌شود. در این سیستم، آب گرم با سرد به ترتیب از دیگ یا چیلر به دستگاه هواساز پمپ می‌شود. دستگاه مذکور به وسیله دمپرهای موتوری تنظیم هوا از طریق دریچه‌های مناسب روی دیوارهای اتاق هواساز هوای تازه را می‌گیرد. این دستگاه دارای متعلقاتی مانند جعبه مخلوط‌کن[1]، بخش فیلتراسیون، دمپر اتوماتیک، کویل جداگانه گرمایی و سرمایی و فن و بالاخره سنسورها و کنترلرهای مربوطه می باشد. هوای بازگشت توسط دریچه‌های ثابت دیواری یا سقفی از طریق کانال الوانیزه به جعبه مخلوط کن دستگاه هواساز وارد و در آن جا با یک نسبت معین با هوای تازه مخلوط شده و پس از فیلتراسیون از روی کویل‌های گرمایی و سرمایی گذشته و توسط فن وارد کانال های رفت سیستم می‌شود.

در کانال برگشت، سیستم حفاظت از آتش[2](FPS) نصب می‌شود تا در صورت گرم شدن بیش از حد معمول، دستگاه هواساز را خاموش سازد.

مزایای این سیستم عبارتند از:

امکان کنترل دما و رطوبت فضاهای مورد نظر، استفاده از یک سیتسم واحد برای گرمایش و سرمایش، امکان استفاده از هوای تازه، نبودن سر و صدا به علت نصب دستگاه در اتاق مخصوص.

معایب این سیستم عبارتند از:

هزینه بالا، احتیاج به نیروی متخصص جهت تعمیر و نگهداری دستگاه هواساز و تجهیزات مربوطه (به خصوص چیلر) و بالاخره نیاز به کانال‌کشی جهت رفت و برگشت هوا و درنتیجه تأثیر روی معماری ساختمان‌ها.

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع ارشد معماری : طراحی مجتمع تجاریتفریحی با رویکرد طبیعت گرایی با تاکید بر سازواره های طبیعی

 

هواساز چندمنطقه‌ای

این سیستم در کلیات شبیه سیستم هواساز یک منطقه‌ای است با این تفاوت که کاربرد هواساز یک منطقه‌ای به یک فضا  منطقه گرمایی و سرمایی معین محدود می شود. هواساز چند منطقه‌ای را می‌توان برای فضاهای مختلفی که از نظر بارهای حرارتی و برودتی و درجه حرارت و رطوبت طراحی شده متفاوت هستند؛ به کار برد. در این سیستم با حذف فن‌کویل و شبکه لوله‌کشی آنها عمرسیستم  افزایش یافته و مشکلات اجرایی و نگهداری و تعمیرات نسبت به سیستم‌های قبلی به حداقل می‌رسد و به علت وجود یک سیستم کامل هوا و امکان کنترل رطوبت نسبی در تمام فصول مشکلاتی که از این نظر در سیستم اشاره شده در قبل وجود داشت؛ منفی می‌گردد همچنین هیچ یک از سطوح داخل ساختمان اشغال نمی‌شود، ولی بیشتر از سیستم فن‌کویل به افزایش ارتفاع ساختمان نیاز است. همچنین به جای انتخاب هوارسان‌های متعدد می‌توان با انتخاب هوارسان‌های چند منطقه ای، هوای فضاهایی را که دارای  شرایط مشترک نمی باشند، به صورت جداگانه کنترل نمود

 • سیستم‌های پیشنهادی برای فضاهای تجاری

معیارهای عمومی[3]

برای کاربرد صحیح تجهیزات باید از نوع فعالیت، ساعات حضور کارکنان، مشخصه‌های فیزیکی ساختمان و طرح روشنایی آگاهی یافت. عوامل زیر نیز باید در نظر گرفته شوند:

– توان الکتریکی

– امکان تخلیه وجابه جایی تجهیزات

– منابع تأمین گرمایش (گاز، گازوئیل، برق، بخار، آب گرم)

– ملاحظات و محدودیت‌های سازه ساختمان

– منابع تأمین سرمایش

– مقررات و استانداردهای ساختمانی

– بارهای داخلی تهویه مطبوع

– امکان تأمین هوای تازه مورد نیاز

– بازشوهای موجود در بام و دیوار، جهت عبور کانال هوای تازه

– تعداد بازشوهای محوطه فروش

– جهت جغرافیایی ساختمان

معمولا انتخاب و طراحی سیستم‌های HVAC[4] برای فروشگاه‌های کوچک، بیشتر متأثر از جنبه‌های اقتصادی است. در فروشگاه‌های  کوچک ، سرمایه‌گذاری اولیه عامل تعیین کننده می باشد؛ ولی در فروشگاه‌های بزرگ‌تر باید هزینه‌های بهره‌برداری و مقررات را نیز در نظر گرفت.

 

فروشگاه‌های کوچک

در بسیاری از فروشگاه‌های کوچک، مساحت ویترین شیشه‌های خارجی زیاد بوده و باعث افزایش بار گرمایش در زمستان و بار سرمایش در تابستان خواهد شد. در این گونه کاربری‌ها غالباً مقدار حرارت محسوس بیشتر از حرارت نهان است.درمناطق سرد می‌توان درمحل‌های ورودی به فروشگاه از گرم‌کن استفاده کرد. استفاده از چند دستگاه با ظرفیت کم برای تهویه مطبوع فروشگاه‌های کوچک مناسب‌تر است، زیرا علاوه بر حذف کانال‌کشی، در صورت از کار افتادن یک دستگاه، شرایط آسایش نسبتاً تامین خواهد شد. پیشنهاد می‌شود در این گونه کاربری‌ها از پمپ حرارتی[5] استفاده شود، زیرا سرمایه‌گذاری اولیه آنها کم و قابلیت انطباق آنها با تغییر بار فروشگاه سریع است. بنابراین قبل از انتخاب، باید شرایط طراحی در زمستان، مقدار برق مصرفی و هزینه‌های بهره‌برداری از این سیستم را با سایر سیستم‌های متداول مقایسه نمود.

اگرچه برای تهویه مطبوع مغازه‌های کوچک می‌توان از پکیج‌هایی با کندانسور آبی[6]، به دلیل کاراتر و اقتصادی‌تر بودن‌آنها استفاده کرد؛ ولی چون از آب شهر برای کندانسور آنها نمی‌توان استفاده نمود؛ ضرورت دارد حتماً برج خنک کن نیز در پروژه پیش‌بینی گردد.

توزیع هوا[7]

چون فشار استاتیک خارجی تجهیزات تهویه مطبوع مورد استفاده مغازه‌های کوچک، محدود و کم می‌باشد؛ بنابراین در طراحی کانال‌ها باید مقدار اصطکاک را کم در نظر گرفت. برای توازن جریان هوا در کانال‌ها باید به تعداد لازم دمپر [8] درنظر گرفته شود. این دمپرها باید در مسیر کانال‌های هوای برگشت و هوای تازه نصب شوند تا بتوان مقدار هوای تازه و هوای برگشت را تنظیم کرد. برای اطمینان از صحت مقدار جریان هوا در درون کانال‌های انشعابی، باید در محل انشعاب گیری، دمپرهای تنظیم کننده حجم هوا نصب گردد.

سیستم کنترل[9]

سیستم‌های کنترل فروشگاه‌های کوچک باید در عین کارار بودن، تا حد امکان ساده باشند. لوازم کنترل پکیچ‌ها عموما توسط سازنده نصب می‌گردد. بر روی دهانه مکش هوای تازه باید دمپرخودکار نصب شود تا در هنگام خاموش بودن بازن، هوای تازهوارد دستگاه نگردد. با استفاده از کنترل کننده‌های زمانی می‌توان ازکار کردن دستگاه‌های HVAC  در ساعات بسته بودن مغازه‌ها جلوگیری و در مصرف انرژی صرفه جویی کرد (کاشانی حصار، 166:1385) .

در بسیاری از مناطق با استفاده از سیستم صرفه‌جو[10] می‌توان هزینه‌های بهره‌برداری را کاهش داد. عایق کردن سطوح خارجی ساختمان علاوه بر کاهش هزینه‌های مصرف انرژی، موجب خواهد شد در برخی موارد اندازه ظرفیت تجهیزات تهویه مطبوع مورد نیاز نیز کاهش یابد.

[1] – Mixing Box

[2] -Fire protection Sensor

[3] -General criteria

[4] – Heating Ventilating and Air conditioning

[5] – Heat pump

[6] – water cooled unitary equipment

[7] – Air distribution

[8] – Damper

[9] – Control system

 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 26 مهر 1397ساعت 21:07 توسط مدیر سایت  | 

-طراحی مجتمع تجاری-تفریحی معماری -سیستم تأسیسات حرارتی و برودتی در تهویه مطبوع

4-18-4-سیستم تأسیسات حرارتی و برودتی در تهویه مطبوع انواع دستگاه‌های تولید حرا رت در سیستم تهویه مطبوع مرکزی – دیگ‌های آب گرم معمولی – دیگ‌های آب داغ – دیگ‌های بخار – دیگ‌های الکتریکی انواع دستگاه‌های تولید برودت در سیستم تهویه مطبوع مرکزی دستگاه‌های تولید برودت (چیلرها) بر اساس یکی از سیستم‌های زیر می تواند باشد:…

-طراحی مجتمع تجاری-تفریحی معماری -سیستم تأسیسات حرارتی و برودتی در تهویه مطبوع

4-18-4-سیستم تأسیسات حرارتی و برودتی در تهویه مطبوع

انواع دستگاه‌های تولید حرا رت در سیستم تهویه مطبوع مرکزی

– دیگ‌های آب گرم معمولی

– دیگ‌های آب داغ

– دیگ‌های بخار

– دیگ‌های الکتریکی

انواع دستگاه‌های تولید برودت در سیستم تهویه مطبوع مرکزی

دستگاه‌های تولید برودت (چیلرها) بر اساس یکی از سیستم‌های زیر می تواند باشد:

– دستگاه‌های مبرد نوع کمپرسوری

– دستگاه‌های مبرد نوع سانتریفیوژ

– دستگاه‌های مبرد نوع جذبی (ایررویشن)

یکی از بهترین سیستم‌ها در این زمینه، سیستم VRV است که توانایی تولید و تویع برودت و حرارت را به طور همزمان دارد.

 • سیستم VRV(تولید و توزیع)

این نوع سیستم حرارتی و برودتی یکی از جدیدترین سیستم‌های تهویه به شمار می آید. در این سیستم از یک واحد خارجی مرکزی در فضای بیرونی ساختمان استفاده می شود که با واحدهای داخلی متعدد با مدل های هوارسانی مختلف به فضای تهویه شونده مرتبط است. این ارتباط توسط لوله‌های مسی که در آنها گاز مبرد استفاده شده است؛ متصل می شود . یکی از مهمترین مزیت‌های این سیستم به این نکته اشاره می کناد که از یک سیستم می توان در یکی از فضاهای کاربری از سرمایش سیستم استفاده کرد و در فضای کاربری دیگری از گرمایش آن استفاده کرد .

از دیگر مزایای این نوع سیستم عبارتند از :

– استفاده از تنها یک واحد مرکزی خارجی برخلاف اسپیلیت یونیت[1] که به ازای هر یک یا دو واحد داخلی یک واحد خارجی در نمای ساختمان نصب می شود.

– مستقل بودن واحدهای داخلی بر اساس نوع نیاز دمای مورد نیاز واحدهای داخلی – بدین معنی که اگر یک یا چند واحد  داخلی در طبقات مختلف واحد داخلی خود را خاموش کنند، بار واحد خارجی کم شده و چون کمپرسور واحد خارجی به صورت مرحله‌ای و از نوع اسکرول عمل می :ند، با قدرت کمتری کار خواهد کرد و میزان مصرف برق واحد خارجی هم کم خواهد شد.

– کنترل میزان مصرف برق هر واحد به صورت مستقل

– اشغال نشدن فضاهای معمای داخلی جهت ایجاد کانال تهویه مطبوع

از این سیستم می توان در ساختمان‌های بلند مرتبه و با وصعت کاربری مختلف استفاده کرد. از این نوع سیستم‌ها می‌توان در زمستان جهت گرمایش استفاده کرد. دمای خارج می تواند 16- تا 20- کاهش یابد ولی سیستم دچار مشکل نخواهد شد تامین‌ حرارت لازم در واحدهای داخلی را فراهم می‌سازد.

4-18-5- سیستم تهویه مطبوع

شرایط محیط زیست انسان، تاثیر مستقیمی بر چگونگی حالات روانی، وضعیت فیزیکی، نحوه انجام کار و به طور کلی، تمام شئون زندگی او دارد. از آنجایی که بخش عمده زندگی بشر امروزی در داخل ساختمان می گذرد، ایجاد شرایط مطلوب زیست محیطی در ساختمان، خواه محل کار باشد یا منزل،‌واجد اهمیت بسیاری است که مهمترین بخش آن، فراهم آوردن هوای مطبوع برای ساکنین ساختمان با توجه به نوع فعالیت آنها می باشد.

مهمترین وظایف یک سیستم تهویه مطبوع عبارت است از:‌

کنترل دما، رطوبت، سرعت وزش هوا، زدودن گرد و غبار،‌تعفن و سایر آلودگی‌های هوا و در صورت لزوم از بین بردن میکروب‌ها و باکتری‌های معلق در هوا، گرمایش و سرمایش هوا متناسب با فصل (طباطبایی، 125:1386-119)هر قسمت از فضاهای ساختمان که در اشغال و تصرف انسان باشد؛ باید تعویض هوای طبیعی یا مکانیکی داشته باشد. تعویض هوا به منظورهای زیر باید انجام گیرد:

– تأمین اکسیژن برای تنفس

– جلوگیری از افزایش گاز کربنیک

– تخلیه هوای بودار، دود سیگار و گازهای زیان‌آور دیگر

– جلوگیری از راکد ماندن هوا

– جلوگیری از تراکم رطوبت (مقررات ملی ساختمان – مبحث 14، 1380: 41)

در هر یک از فضاهای ساختمان که با تهویه طبیعی نتوان تعویض هوای لازم را فراهم آورد؛ باید تعویض هوای مکانیکی انجام گیرد. تعویض هوای مکانیکی باید شامل هوای رفت، هوای برگشت و یا تخلیه هوا باشد. مقدار هوای رفت هر فضا، باید تقریباً برابر مجموع هوای برگشت و تخلیه هوا باشد. تعویض هوا به روش مکانیکی (تهویه) ممکن است توسط تأسیسات تهویه مطبوع و یا تأسیسات مستقل و جداگانه‌ای که اختصاصاً به منظور تعویض هوای مکانیکی طراحی و نصب می‌شود؛ صورت پذیرد. مقدار بیش از حد دی اکسید کربن، بخار آب، بو و آلاینده‌های هوا که در یک ساختمان انباشته می‌شوند؛ می‌بایست وارد ساختمان شود تا جایگزین هوای تخلیه  شده گردد. در جاهایی که تمرکز آلاینده‌ها در بیشترین مقدار خود می باشد (نظیر توالت، آشپزخانه، آزمایشگاه و دیگر فضاهای کار مشابه)؛ هوا می‌بایست تخلیه گردد. فشار هوا در این فضاها باید کمی پایین‌تر از سایر بخش‌های ساختمان نگه داشته شود؛ تا مانع از انتشار هوای آلوده گردد در عین حال، فشار سایر بخش‌های ساختمان نیز می‌بایست کمی بالاتر از فشار جو نگه داشته شود تا مانع از نفوذ هوای تصفیه نشده به شکاف و درزهای جداره ساختمان گردد. این فشارها را می توان با ایجاد تعادل مناسب  بین مقدار هوایی که توسط پنکه‌های تخلیه هوا خارج می‌گردد و مقدار هوایی که از طریق دستگاه تهویه مطبوع وارد می‌شود؛ حفظ کرد. هر چند تهویه مکانیکی، بخشی استاندارد از تهویه مطبوع در ساختمان‌های بزرگ می‌باشد؛ با این حال برای تهویه ساختمان‌های کوچک معمولا به تهویه طبیعی و استفاده از پنجره‌های بازشو بسنده می‌شود.

کیفیت هوای داخل تحت تأثیر آلودگی حاصل از منابع متعدد قرار دارد. این منابع قابل توجه، علاوه بر منابع آشکار حاصل از افراد و فعالیت‌های آنها، شامل احتراق بدون تهویه، انتشار گاز از مصالح ساختمانی و نازک کاری‌ها، مواد پاک کننده و خاک واقع در زیر ساختمان می‌باشد. بهترین راه دست‌یابی به کیفیت هوای داخل، حذف منابع آلاینده می باشد. آنچه را که در محل منبع نمی‌توان حذف کرد؛ باید با استفاده از پنکه‌های تخلیه خارج نمود. رقیق نمودن با استفاده از هوای تازه می بایست آخرین شیوه باشد؛ هر چند که این شیوه، رایج‌ترین شیوه کنترل کیفیت هوای داخل باشد؛ هر چند که این شیوه، رایج‌ترین شیوه کنترل کیفیت هوای داخل باشد (نربرت،530:1385)

 • تقسیم‌بندی سیستم‌های تهویه ، مطبوع از لحاظ نوع عملکرد

به طور معمول جهت تأمین شرایط هوای مناسب زمستانی و تابستانی در پروژه‌ها، سیستم‌های برودتی و حرارتی به شرح زیر می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد : سیستم‌های تهویه مطبوع زیادی به شکل‌های متفاوت در بازار موجود است و انتخاب آنها بستگی به عملکرد ساختمان، معماری آن میزان گرمایش و سرمایش مورد نیاز و محدودیت‌های مالی خریدار دارد. این سیستم‌ها در حالت کلی به صورت زیر تقسیم‌بندی می‌شوند :

– سیستم‌های تمام هوایی، (All Air Systems)

– سیستم‌های تمام آبی، (All water Systems)

– سیستم‌های تمام هوایی- آبی، (All Air and water Systems)

– سیستم‌های تهویه توسط ماده مبرد، (Direct Refrigerant Systems)

 • روش‌های مختلف توزیع و تولیبد برودت وحرارت در سیستم تهویه مطبوع و به صورت مرکزی و مستقل

← روش استفاده از فن‌کویل زمینی با تعبیه دریچه هوای تازه در پشت آنها (سیستم توزیع)

در این روش برای هر فضا تعدادی فن‌کویل زمینی در نظر گرفته می‌شود و در نتیجه کنترل درجه حرارت هر فضا به راحتی صورت می‌گیرد. در این حالت با تعبیه دریچه‌های هوای تازه در نمای ساختمان و در پشت فن‌کویل‌ها می‌توان تا حدودی هوای تازه مورد نیاز هر قسمت را از خارج تأمین نمود ولی چون اکثرا این مقدار هوا هماهنگی های لازم را با مقدار نفوذ هوا از طریق در و پنجره‌ها و همچنین حداقل هوای تازه مورد نیاز افراد ندارد، همیشه یک عدم توازن در داخل ساختمان از این نظر وجود دارد. این سیستم به علت نیاز به شبکه وسیع لوله‌کشی در داخل ساختمان و وجود فن‌کویل در کلیه فضاها، مشکلات اجرایی و بهره‌برداری زیادی داشته و عمر مفید سیستم کاهش می یابد.

همچنین گروه نگهدارنده بایستی مرتباً به صورت پراکنده و فعال در داخل ساختمان مشغول تعمیر شبکه لوله‌کشی و فن‌کویل‌ها باشند. امکان دست‌کاری فن‌کویل ها توسط افراد غیر متخصص از معایب دیگر این سیستم است بزرگ‌ترین مزیت این سیستم نسبت به سیستم هوادهی، امکان کنترل جداگانه درجه حرارت هر فضا از طریق فن‌کویل‌های همان قسمت می‌باشد، در عین حال چنانچه اشکالی در یکی از فن‌کویل‌ها پیش آید، فقط فضای مربوط به آن فن‌کویل از پوشش سیستم خارج می‌شود. در اینجا ذکر این نکته ضروری است که در این سیستم شرایط مناسب جهت کنترل درجه حرارت فضاها در صورتی میسر است که برای هر فن کویل از یک شیر موتوری با ترموستات مربوطه استفاده شود تا در موقع رسیدن دمای فضا به شرایط دلخواه، فقط مدار آب ورود به فن کویل قطع شود و توقفی در گردش هوا ایجاد نشود. ولی از آن جایی که استفاده از این سیستم کنترل، هزینه اجرایی پروژه را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد، لذا معمولا به کنترل فن دستگاه‌ها اکتفا شده و فقط در پروژه‌های خاص از شیر موتوری استفاده می‌گردد.

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع ارشد معماری : طراحی مجتمع تجاریتفریحی با رویکرد طبیعت گرایی با تاکید بر سازواره های طبیعی

سیستم فن‌کویل زمینی به انضمام دستگاه هوارسان تامین کننده هوای تازه (سیستم توزیع)

در این سیستم بانصب یک یا چند هوارسان تأمین کننده هوای تازه، مشکل کمبود وعدم توازن هوا و عدم امکان ایجاد و کنترل رطوبت نسبی که در سیستم قبلی وجود دارد به خصوص در زمستان، برطرف می‌گردد. همچنین در این سیستم می توان با تقلیل دمای هوای خروجی از هوارسان در فصل تابستان (تا حداقل میزان مجاز) ظرفیت فن‌کویل‌ها را کاهش داد، به طوری که با استفاده از این سیستم و با توجه به حذف بار هوای تازه از فن‌کویل‌ها، کاهش ظرفیت فن‌کویل ها موجب کاهش هزینه شبکه لوله‌کشی نیز می‌گردد. در این سیستم به علت وجود جداگانه هوارسان و فن‌کویل درهر فضا در صورت  بروز اشکال در یکی از آنها سیستم، بعدی می‌تواند تا حدودی نسبت به تأمین بار برودتی و حرارتی ساختمان کمک نماید، همچنین به  علت وجود سیرکولاسیون هوا در تمام سال تهویه نسبتاً مناسبی در داخل ساختمان ایجاد می‌گردد و به علت وجود دستگاه هوارسان جهت تأمین هوای تازه می توان درصد کیفیت تصفیه هوا را به صورت دلخواه افزایش داد. به این ترتیب استفاده از این سیستم از نظر فنی به سیستم قبلی ارحجیت دارد. از اشکالات اساسی این سیستم نیاز به فضای معماری جهت نصب هوارسان‌ها و سقف کاذب در داخل ساختمان و در نتیجه بالا رفتن احتمالی ارتفاع بعضی از فضاها می باشد.

[1] Spilit Unit

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 26 مهر 1397ساعت 21:07 توسط مدیر سایت  | 

دانلود پایان نامه ارشد – اثربخشی واقعیت درمانی در تمایز یافتگی و هم وابستگی زوجین ناسازگار

موری بوئن ومیشل کر[1] معماران  وحامیان اصلی  خانواده درمانی بوتنی بوده اند. بااین حال مبتکر اصلی این رویکرد موری بوئن بوده است که ازهمان آغاز عقایدی  را تدوین کردکه منجر به یک نظریه متمایز درخانواده درمانی شد (گلادینگ، ساموئل2000ترجمه بهاری, 1390) بوئن مبدع نظریه نظامهای خانواده است وخانواده  رایک واحد عاطفی وشبکه های از روابط درهم…

دانلود پایان نامه ارشد – اثربخشی واقعیت درمانی در تمایز یافتگی و هم وابستگی زوجین ناسازگار

موری بوئن ومیشل کر[1] معماران  وحامیان اصلی  خانواده درمانی بوتنی بوده اند. بااین حال مبتکر اصلی این رویکرد موری بوئن بوده است که ازهمان آغاز عقایدی  را تدوین کردکه منجر به یک نظریه متمایز درخانواده درمانی شد (گلادینگ، ساموئل2000ترجمه بهاری, 1390)

بوئن مبدع نظریه نظامهای خانواده است وخانواده  رایک واحد عاطفی وشبکه های از روابط درهم تنیده      می پندارد.مشارکتهای نظری او به علاوه اقدامات  درمانی  توام با آنها به منزله پلی است بین رویکردهای  روان پویشی که بررشدوتحول خویشتن، مباحث بین نسلی، واهمیت گذشته تأکید می ورزند ورویکردهای مبتنی  بر نظریه سیستم ها  که توجه خودرا به تکوین کنونی واحد خانواده وتعاملهای  آن درحال حاضر محدود می کند (گلدنبرگ، ایرنه و گلدنبرگ، هربرت ترجمه شاهی براواتی, 1388). یک بخش نظام خانوادگی دربخشهای دیگرودرخانواده به عنوان یک کل تغییراتی را به وجود خواهد آورد. الگوهای رفتاری در طول زمان به وجود می آیندواغلب برای چندین نسل تکرار می شوند.  هر خانوده فشارهایی را متحمل می شوند تا به اجبار موجب تطابق رفتار هر یک ازاعضا گردد (کارلسون و اسپری.الولویس جی ترجمه نوابی نژاد, 1387)

علاقمندی او درآن زمان همزیستی مادر- فرزند بود ,که منتج به مفهوم تمایز خویشتن شد. مهمترین دستاوردبوئن, غیر مثلثی  کردن خود از والدینش بود که عادت کرده بودند در مورد یکدیگر پیش او شکایت کنند. اومتوجه شد تکرارکردن چیزی  که فرد به شما درمورد دیگری می گوید، راهی است برای توقف  مثلث سازی . درطی  تلاش هایی که بوئن درخانواده  خویش انجام داد، کشف کرد که متمایز کردن خویش بزرگترین  دستاورد دررشدیک فرداست. متمایز کردن خود ازخانواده وقتی کامل می شود که این روابط بدون قرارگرفتن درواکنش های عاطفی ویا مثلثها باشد. توانایی برای بی طرف ماندن وتوجه به فرآیند ونه محتوای بحث های خانوادگی چیزی است که درمانگر از یک شرکت درنمایش  خانوادگی متمایز می سازد. بوئن برای کنترل سطح هیجان اعضای خانواده را تشویق می کرد تابا او حرف بزنند نه با یکدیگر (نیکولز،مایکل و نیکولز، شوارتز، ریچارد.2006دهقانی, 1393)بوئن وپیروانش معتقدندکه تغییردرنظریه بوئن مبتنی بردیدگاه های طبیعی است,که آدمی رامحصول فرآیندی تکاملی می داند، ودرعین حال ،واجدویژگی هایی است که درتمامی فرآیندهای طبیعی حضور دارد.

نیرومحرکه زیر بنایی بسیاری از رفتارهای بشر منبعث از فرازونشیب زندگی خانوادگی وکش وقوسهای همزمان میان اعضای  خانواده برسردوری ازهم ودرعین حال،باهم بودن است (وایلی[2]،1990) (گلدنبرگ، ایرنه و گلدنبرگ، هربرت ترجمه شاهی براواتی, 1388). بوئن معتقد است در جامعه ی انسانی نوعی « نیروی زندگی»[3] که از ریشه ای غریزی برخوردار است، کودک رو به رشد را به شخصی برخوردار از عواطف مجزا تبدیل می کند که می تواند به تفکر، احساس یا عمل بپردازد. در واقع، این نیرو، نیرویی است که افراد را به سمت «تمایزیافتگی» سوق می دهد. هم زمان نیروی دیگری که آن هم ریشه ی غریزی دارد، کودک و خانواده را به حفظ پیوندهای عاطفی یا «باهم بودن»[4] سوق می دهد. در نتیجه ی این نیروهای تعادلی، هیچ کس به جدایی عاطفی کامل از خانواده دست نخواهد یافت؛ لیکن از لحاظ مقدار تمایزی که هر فرد به دست می آورد، تفاوت های قابل ملاحظه ای وجود دارد. همچنین از لحاظ استقلال عاطفی ای که فرزندان متعلق به یک خانواده به آن می رسند نیز اختلاف هایی وجود دارد (گلدنبرگ، ایرنه و گلدنبرگ، هربرت ترجمه شاهی براواتی, 1388). بوئن در آغاز کارش مفهوم «خودجمعی نامتمایز خانواده»[5] را برگرفته از مفاهیم روان تحلیل گری برای توضیح مفهوم « به هم چسبیدگی» عاطفی خانواده ابداع کرد؛ وضعیتی که در آن «نوعی وحدت عاطفی مشترک در تمام سطوح وجود دارد». گاه نزدیکی عاطفی به قدری شدید است که اعضای خانواده احساس می کنند از احساسات، افکار، تخیل ها و رویاهای یکدیگر باخبرند؛ که البته این صمیمت می تواند به حالت ناخوشایند نزدیکی مفرط و در نهایت طرد متقابل بین دو عضو ختم شود.

بوئن، مفهومی را که در آغاز، به زبان روانکاوی، «خودجمعی نامتمایز خانواده» نامید، بعدها به زبان نظریه ی سیستم ها تحت عنوان «هم آمیختگی- تمایزیافتگی» تعریف کرد. هر دو اصطلاح موید این مطلب است که بلوغ و تحقق فرد، نیازمند آن است که او از وابستگی های عاطفی حل نشده ی خانواده ی اصلی اش رهایی یابد (گلدنبرگ، ایرنه و گلدنبرگ، هربرت ترجمه شاهی براواتی, 1388).

[1] Ker

[2] Waili

[3]  life force

[4]  togetherness

[5] – undifferentiated family ego mass

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 26 مهر 1397ساعت 21:07 توسط مدیر سایت  |