پایان نامه های کارشناسی ارشد

در این وبلاگ تکه هایی از متون پایان نامه ها درج می شود برای تهیه متن کامل آن با فرمت ورد می توانید به سایت www.elmyar.net مراجعه کنید

پایان نامه تعیین فواصل بهینه کابل‌ها در سدهای بتنی وزنی پس‌تنیده

تعیین فواصل بهینه کابل‌ها در سدهای بتنی وزنی پس‌تنیده

استاد راهنما : دکتر بهرام نوائی‌نیا

استاد مشاور: دکتر لیلا کلانی ساروکلائی

(زمستان92)


چکیده

سدها به دلیل کاربرد زیاد و تأثیرگذاری وسیع جز بناهای بسیار مهم تلقی می­شوند. با پیشرفت علوم مهندسی در تحلیل سازه سد، سعی بر ساخت سدهایی با ابعاد بهینه، اقتصادی و ایمن شده است. بدلیل قدمت بعضی سدهای ساخته شده از یک ­طرف و بالارفتن استانداردهای ایمنی، داشتن برنامه‌های مختلف و وسیع نوسازی و مقاوم‌سازی از طرف دیگر لزوم ارزیابی ایمنی این سازه­ها را ضروری می­نماید. تکنیک پس‌تنیدگی یکی از راهکارهای مقاوم‌سازی در سدها می‌باشد که در این‌صورت لزوم تعیین فاصله بهینه بین کابل‌های پس‌تنیده اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. در این تحقیق پاسخ سیستم سد-پی-مخزن در حالت پس‌تنیده و بدون پس‌تنیدگی با مدل‌سازی به روش اجزای محدود براساس فرمول‌بندی لاگرانژی-لاگرانژی سیستم سد-پی-مخزن و نیز مدل‌سازی کابل، تحت اثر زلزله مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از نرم افزار Ansys جهت تحلیل دینامیکی سیستم مورد بررسی با فرض رفتار خطی مصالح استفاده شده است. نتایج بدست آمده از انجام تحلیل دینامیکی حاکی از آن است که پاسخ‌ها در حالت پس‌تنیده از حال بدون ‌پس‌تنیده کمتر است. نتایج همچنین نشان می‌دهد که فاصله بهینه کابل‌ها رابطه مستقیم با شیب پایین‌دست سد دارد.

کلمات کلیدی: سد بتنی وزنی، اندرکنش سد-مخزن، مخزن، کابل، روش لاگرانژی، بهینه کردن، پس‌تنیده کردن

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

فصل اول – مقدمه و کلیات تحقیق.. 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسأله. 2

1-3- اهداف تحقیق. 4

1-4- تعریف. 5

1-5- فرضیات تحقیق. 6

1-6- نوآوری‌های تحقیق. 6

1-7- ساختار پایان‌نامه. 6

 

فصل دوم – ادبیات و پیشینه تحقیق. 8

2-1- مقدمه. 9

2-2- روشهای تحلیلی. 9

2-2- 1-تحلیل مدل سد-مخزن بدون در نظر گرفتن اثر اندر کنش  10

2-2- 1-1-بررسی روش وسترگارد. 12

2-2-2- حل چوپرا. 13

2-2-3- اثر اندرکنش سد و مخزن. 14

2-3-روش‌های عددی. 14

2-3-1- روش اویلری-لاگرانژی. 15

2-3-2- روش لاگرانژی- لاگرانژی. 15

2-3-3- ارزیابی روش‌های اویلری و لاگرانژی در مدل‌سازی مخزن  16

2-4- توسعه و کاربرد پیش تنیدگی. 18

2-4-1- اصول پیش‌تنیدگی. 19

2-4-1- 1-روش پیش کشیدگی. 20

2-4-1-2- روش پس کشیدگی. 20

2-4-2- توسعه روش پس کشیدگی. 20

2-4-2-1- سیستم چسبنده. 21

2-4-2-2- سیستم غیر چسبیده. 22

2-5- پس تنیدگی در سدها. 23

2-5-1- مقدمه. 23

2-5-2- مواد پس تنیدگی. 24

2-5-3- فواصل کابل‌ها. 25

2-5-4- صرفه‌جویی در حجم بتن. 26

2-5-5- تعیین مقدار نیروی پس تنیدگی در کابل‌ها. 26

2-5-6- پس تنیدگی در سدهای بتنی وزنی. 29

2-5-7- بررسی پس تنیدگی در سدهای بتنی وزنی توسط محققین  36

 

فصل سوم – روش تحقیق. 40

3-1- مقدمه. 41

3-2- روش‌های عددی برای تحلیل دینامیکی. 42

3-2- 1- ارزیابی روش‌های تحلیل دینامیکی. 43

3-2-2- مدل‌سازی زلزله جهت انجام تحلیل دینامیکی در نرم‌افزار Ansys…….. 44

3-2-2- 1-روش نیومارک. 45

3-3-مدل‌سازی سیستم سازه و سیال به روش اجزای محدود مبتنی بر نرم‌افزار Ansys 47

3-3-1- مقدمه. 47

3-3-2- مدل‌سازی محیط مخزن به روش اجزای محدود. 48

3-3-2-1- المان‌های سیال متکی بر تغییر مکان. 49

3-3- 2-2-Fluid80. 50

3-3-3- مدل‌سازی سازه سد به روش اجزای محدود. 52

3-3-3-1- المان Solid65. 52

3-3-3-2- رفتار المان Solid65 در حالت کلی. 54

3-3-3-3- رفتار خطی بتن. 55

3-3- 4- مدل‌سازی کابل‌ها با المان Link10. 55

3-3-5- مدل‌سازی صفحه سر کابل با المان Shell181. 56

3-3-6- مدل‌سازی اندرکنش مخزن و سازه به روش اجزای محدود  57

3-3-6-1– مدل سازی اندرکنش مخزن و سیال به روش لاگرانژی  58

3-3-7- مدل‌سازی اندرکنش سد و کابل‌های پس تنیدگی. 58

3-4- مدل‌سازی اثر نیروی پس تنیدگی در Ansys 58

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه 22 تير 1395ساعت 13:51 توسط مدیر سایت  | 

پایان نامه تعیین پارامترهای آزمایش تحکیم در لایه‌های آبرفتی با استفاده از مدلسازی با Anfis و شبکه‌ها

تعیین پارامترهای آزمایش تحکیم در لایه‌های آبرفتی با استفاده از مدلسازی با Anfis و شبکه‌های عصبی

استاد راهنما

دکتر عباس مهدویان

 

اسفند ماه 1387

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

 

امروزه با توجه به رشد روز افزون ساخت و ساز در زمینه هایی چون ابر سازه ها ، پلهای عظیم ، منوریل و … و با عنایت به اهمیت عوامل موثری مانند زمان و هزینه در این پروژه ها مهندسین فاز صفر ( فاز مطالعاتی) را در خصوص کاهش هزینه و زمان مرحله ای مهم می دانند.

در مطالعات اولیه هر پروژه عمرانی، یکی از پارامترهای ضروری تعیین نشست تحکیمی می باشد به طوری که عدم انجام و یا حتی دقت ناکافی نتایج سبب خسارات جبران ناپذیری به کل پروژه وارد می نماید.

این شاخص با انجام آزمایش تحکیم تعیین می شود.با توجه به ماهیت و روش انجام این آزمایش، کسب نتایج همواره هزینه و زمان زیادی را به خود اختصاص می دهد. به همین منظور در این پایان نامه با توجه به وجود روشهای قوی و موثری همچون، Anfis وNatural network که با دقت مطلوبی مدلی از نتایج آزمایشگاهی را می دهد با کمک نرم افزارMatlab سعی بر بدست آوردن مدلی بر اساس پارامترهای موثر وابسته به تعیین این شاخص گردید به نحوی که بتوان مقایسه ای با روابط دیگر محققین و نتایج آزمایشگاهی تعیین پارامترهای تحکیم داشت. بر اساس نتایج مدل ارائه شده، مشاهده گردید که نسبت به روابط قبلی از خطای کمتری برخوردار است و تطابق بهتری با نتایج واقعی دارد ضمن اینکه می توان در زمان کمتری به نتایج قابل قبولی دست یافت.

 

 

واژه‌های کلیدی:

نشست تحکیمی، شبکه‌های عصبی، فازی

 

Abstract

 

Nowdays, due to the growing constructions in subjects like huge structures , large bridges , railway and monorails etc and the importance of factors such as time and cost ,engineers in such         projects emphasis on zero phase to reduce these factors.
In initial studies of each civil projects one of the important things to determine is subsidence consolidation .otherwise neglecting or inadequate accuracy of the results will cause damage to the project.

This index is determined with the consolidation test. with regard to the nature and the methods of this test , reaching to the favorite result will consume a lot of time and cost to itself. Therefore, in this thesis, by the use of strong and effective methods like ANFIS and NEURAL NETWORK which gives accurate laboratory results and by the use of matlab software tries to obtain a model based on effective parameters to determine the index so that it can be compared with laboratory parameters and other reasercher’s formulas in consolidation parameters.Based on the results of the model it was observed that the error is less than the previous relationships and it better conforms with the actual results and moreover it may consume less time to achieve acceptable results.


 

فهرست

عنوان                                                                               شماره صفحه

 

فصل اول: کلیات.. 1

1- مقدمه. 2

1-1- تعریف مساله و هدف از پژوهش.. 2

1-2- پدیده تحکیم 2

1-3- منطق فازی.. 3

فصل دوم: مروری بر تحقیقات گذشته. 6

2-1- مقدمه. 7

2-2- شناسایی پارامترهای موثر در نشست تحکیمی خاک.. 7

2-3- مروری بر تاریخچه تحقیقاتی نظریه مجموعه‌های فازی و زمینه‌های آن در مهندسی عمران. 9

2-3-1- اولین زمینه‌های فکری.. 9

2-3-2- دهه 60: ظهور فازی.. 9

2-3-3- دهه 70: تثبیت مفاهیم بنیادی و ظهور اولین کاربردها 10

2-3-4- دهه 90 و سالهای آغازین قرن 21: چالشها کماکان باقیست.. 11

2-3-4- فازی در ایران: 11

2-3-5- نظریه فازی در مهندسی عمران. 12

فصل سوم: تحکیم 13

3- 1 مقدمه. 14

3-2 اصول پایه تحکیم 14

3-2-1 مفاهیم کلی تحکیم یک بعدی.. 14

3-2-2 نظریه تحکیم یک بعدی.. 15

3-2-2-1 محاسبه نشست تحکیم یک بعدی: 16

3-2-2-2 حل معادله تحکیم 18

3-2-2-3 آزمایش تحکیم 19

3-2-2-3-1 آزمایش تحکیم با سرعت تغییر شکل نسبی ثابت.. 20

3-2-2-3-2 آزمایش تحکیم با شیب ثابت.. 21

3-2-2-4 خصوصیات تراکم پذیری.. 23

3-2-2-4-1 اندازه گیری غیر مستقیم شاخص تراکم: 24

3-2-3 نشست تحکیم 25

3-2-4 درجه تحکیم 26

3-2-5 محاسبه ضریب تحکیم با استفاده از نتایج آزمونها آزمایشگاهی. 27

3-2-5-1 روش لگاریتم زمان. 27

3-2-5-2 روش ریشه دوم زمان. 28

3-2-5-3 روش شیب بیشینه سو. 29

3-2-5-4 روش محاسباتی سیوارام و سوامی. 30

3-2-6 تاثیر دست خوردگی نمونه بر روی منحنی : 30

3-2-7 تحکیم ثانویه. 31

3-2-7-1 تاثیر تحکیم ثانویه بر روی فشار پیش تحکیمی. 33

3-2-8 تحکیم به کمک زهکش‌های ماسه‌ای.. 34

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه 22 تير 1395ساعت 13:47 توسط مدیر سایت  | 

پایان نامه سلامت سنجی سازه‌ای پلهای راه آهن، مطالعه موردی پل باقرآباد ورامین

سلامت سنجی سازه‌ای پلهای راه آهن، مطالعه موردی پل باقرآباد ورامین به منظور بررسی محدودیت‌های ناوگان ریلی

استاد راهنما :

دکتر علی کیهانی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

بهمن 1393

دانشگاه شاهرود

دانشکده مهندسی عمران و معماری

گروه عمران


چکیده

امروزه با توسعه روزافزون صنعت حمل ‌و نقل ریلی در جهان و همچنین کشور ما، راه‌اندازی قطار سریع‌السیر روزبه‌روز اهمیت بیشتری پیدا می­کند. به همین دلیل برنامه‌ریزی و سیاست­های حمل ‌و نقل در جهت آماده­سازی بستری مناسب برای مهیا نمودن خطوط ریلی موجود در راستای نیل به این هدف می­باشد. به این ترتیب باید وضعیت کنونی خطوط ریلی به دقت مورد بررسی و مطالعه قرار بگیرد تا نقاط ضعف آن شناسایی گردد. از جمله سازه­های مهم و استراتژیک در خطوط ریلی، پل­ها می­باشند. پل­ها چه از منظر تکنولوژی ساخت و چه از منظر هزینه­های اجرایی، در جایگاه ویژه­ای از اهمیت قرار می­گیرند. به همین دلیل سلامت سنجی و مقاوم‌سازی پل­های راه آهن از مهم‌ترین برنامه­ها برای مهیا نمودن شبکه خطوط ریلی ایمن در بهره‌برداری از قطارهای سریع‌السیر می­باشد.

هدف از این مطالعه ارائه دستورالعملی برای تعیین حداکثر سرعت مجاز قطارهای سریع­السیر برای عبور از پل­های راه آهن موجود می­باشد. با توجه به عدم وجود آیین نامه و دستورالعملی مناسب به این منظور برای پل­های راه آهن، و همچنین نیاز روزافزون کشور به توسعه و راه‌اندازی قطارهای سریع‌السیر، نیاز به داشتن چنین دستورالعملی احساس می­شود. مطالعه حاضر دستورالعملی صریح و کاربردی به این منظور ارائه کرده که به طور کامل در فصل 4 توضیح داده شده است.

بر اساس نتایج به دست آمده می­توان گفت بسیاری از پل­های راه آهن که زمان ساخت آن‌ها به 50 تا 70 سال پیش برمی­گردد، تحت عبور قطارهای سریع­السیر مقاومت کافی را از خود نشان می­دهند. در این مطالعه عامل محدودکننده سرعت قطار عبوری، در مثال مورد بررسی، حداکثر شتاب وسط دهانه پل شناسایی شد. در این حالت اگرچه شتاب بیش از حد مجاز می­شود و سازه دیگر کفایت خدمت دهی ندارد، اما پل همچنان بدون آسیب‌دیدگی باقی می‌ماند. در این حالت با استفاده از تمهیداتی مناسب می­توان از طریق کنترل شتاب قائم وسط دهانه پل، سرعت حدی مجاز قطارها را افزایش داد.

کلمات کلیدی: سلامت سنجی سازه­ای، مدل اجزا محدود، تحلیل دینامیکی خطی، قطار سریع السیر، پل خرپایی فولادی

فهرست مقالات مستخرج              

  • عسکری ا،. کیهانی، ع،. کریم­پور، ب،.(1392)، بررسی تأثیر سرعت‌های بالای قطار در رفتار سازه­ای پل خرپایی راه آهن باقرآباد ورامین، هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران، زاهدان، ایران
  • عسکری ا،. کیهانی، ع،. (1393)، مروری بر آیین نامه اروپا به منظور طراحی و کنترل پل­های راه آهن تحت عبور قطار سریع­السیر، اولین همایش ملی راه آهن سریع­السیر در ایران، تهران
  • عسکری ا،. صاحب زمانی، پ،. (1393)، تحلیل دینامیکی پل راه آهن به منظور بررسی محدودیت سرعت قطار عبوری (مطالعه موردی پل خرپایی راه آهن واقع در ورامین)، اولین همایش ملی راه آهن سریع­السیر در ایران، ایران، تهران

 

فهرست مطالب

فصل اول:   مقدمه. 1

1-1-    مقدمه. 2

1-2- لزوم انجام تحقیق. 3

1-3- نوآوری و اهداف تحقیق. 3

1-4- فرضیات تحقیق. 4

1-5- ساختار فصول تحقیق. 4

فصل دوم:     مروری بر کارهای انجام شده قبلی. 7

2-1- سلامت سنجی سازه‌ای.. 8

2-2- کدها و آیین نامه‌های طراحی و بارگذاری پل راه آهن. 11

2-2-1- آیین نامه‌ایران. 11

2-2-2- آیین نامه اروپا. 12

2-3- انواع بارگذاری برای تحلیل دینامیکی پل. 13

2-4- تاریخچه مطالعات دینامیکی پلهای راه آهن. 14

2-5- مدلسازی وسیله نقلیه. 18

2-6- مدل تحلیلی پل. 22

2-7- پل راه آهن و وسیله نقلیه. 24

2-8- مطالعات میدانی. 25

2-9- تحلیل پل خرپایی پل پس از شکست یک عضو. 26

فصل سوم:     مفاهیم و تئوریهای مورد کاربرد. 29

3-1- تحلیل دینامیکی. 30

3-1-1-   مفاهیم مهم در تحلیل دینامیکی. 30

3-1-2- روشهای مختلف تحلیل دینامیکی [54] 38

3-1-2-1- تحلیل دینامیکی خطی. 38

3-1-2-2- تحلیل دینامیکی غیرخطی. 39

3-1-3- تحلیل دینامیکی پل‌های راه آهن. 40

3-2- آئین نامه‌ایران. 44

3-2-1- نشریه 395: دستورالعمل طراحی پل‌های فولادی [8] 44

3-2-2- نشریه 139: آئین نامه بارگذاری پلها [7] 51

3-3- آئین نامه اروپا [9] 54

3-3-1- بار قطار. 54

3-3-3- تحلیل دینامیکی. 60

3-3-4- پارامترهای دینامیکی پل. 63

3-4- معیارهای ایمنی ترافیک. 64

3-4-1- شتاب قائم عرشه. 64

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه 22 تير 1395ساعت 13:43 توسط مدیر سایت  | 

پایان نامه ماتریس سختی برای یک پی صلب مستطیلی مستقر بر محیط ‌لایه‌ای‌ نیم بینهایت با رفتار ایزوتروپ

پایان­نامه

مقطع کارشناسی ارشد رشته عمران- سازه

ماتریس سختی برای یک پی صلب مستطیلی مستقر بر محیط ‌لایه‌ای‌ نیم بینهایت با رفتار ایزوتروپ جانبی

:استاد راهنما

دکتر مرتضی اسکندری قادی

:استاد مشاور

مهندس عزیزالله اردشیر بهرستاقی

 

 


فهرست مطالب

چکیده ب

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….ز

فصل اول .

معادلات تعادل در محیط‏های ایزوتروپ جانبی 1

1-1-مقدمه 2

1-2-بیان مسأله و معادلات حاکم 5

1-3-توابع پتانسیل 9

1-4-شرایط مرزی 13

فصل دوم .

توابع گرین در حالت کلی……………………………………………………………………………………………………………………….25

2-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………26

2-2-حالت … 27

2-3-تبدیل دستگاه مختصات قطبی به دستگاه مختصات دکارتی و انتقال محورها 30

فصل سوم ..

ماتریس سختی شالوده صلب مستطیلی با استفاده از توابع گرین……………………………………………………………………..33

3-1-مقدمه 34

3-2- بیان مسأله ومعادلات حاکم در حالت شالوده صلب مستطیلی……………………………………………………………….34

3-2-1-توابع شکل مورد استفاده 38

3-2-1-1-توابع شکل المان های لبه ای 8 گره ای 39

3-2-1-2-توابع شکل المان های میانی 8 گره ای 41

3-2-1-3-توابع شکل المان های گوشه 8 گره ای 41

3-2-1-4-فلوچارت برنامه نویسی برای تحلیل مسأله 44

فصل چهارم

نتایج عددی 47

فصل پنجم

نتیجه‏گیری و پیشنهادات 77

5-1-مقدمه و نتیجه گیری 78

5-2-پیشنهادات 79

فهرست مراجع 80

 

فهرست شکل‌ها

شکل 1- 1- شکل شماتیک ساختمان، شالوده و زمین زیر آنها 4

شکل 1- 2- شکل شماتیک مدل اجزاء محدود ساختمان، شالوده و زمین زیر آنها 4

شکل 1- 3- شکل شماتیک مدل اجزاء محدود ساختمان و شالوده و توابع امپدانس معادل خاک 5

شکل 1- 4- نیم فضای لایه‏ای متشکل از لایه‏ها با رفتار ایزوتروپ جانبی 6

شکل 1- 5 – نیم‏‏‏‏‏ فضای‏ ایزوتروپ جانبی لایه ای‏ تحت اثر نیروی دلخواه در سطح … …..13

شکل 1- 6-خواص هندسی لایه ام 17

شکل 2- 1- نیم فضای همگن با رفتار ایزوتروپ جانبی تحت نیروی متمرکز دلخواه استاتیکی 27

شکل 2- 2-تبدیل مختصات از دستگاه استوانه ای‏ به دستگاه مختصات دکارتی و انتقال محورها 30

شکل 3- 1– صفحه صلب تحت تغییر مکان صلب در امتداد 36

شکل 3- 2- صفحه صلب تحت تغییر مکان صلب در امتداد 36

شکل 3- 3- صفحه صلب تحت خمش 37

شکل 3- 4 -نحوه المان بندی تنش‏ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏در زیر پی صلب 38

شکل 3-5- توابع شکل المان‏های‏ لبه 8 گرهی 40

شکل 3-6- توابع شکل المان‏های‏ میانی 8 گرهی . 42

شکل 3- 7- توابع شکل المان‏های‏ گوشه 8 گرهی 43

شکل 3- 8 -تابع .. 44

شکل 4- 1- تغییر مکان در و بر حسب عمق ناشی از نیروی یکنواخت قائم با شدت واحد در حالت استاتیکی وارد بر سطح مستطیلی به طول و عرض 53

شکل 4- 2- تغییر مکان در و بر حسب عمق ناشی از نیروی یکنواخت قائم با شدت واحد در حالت استاتیکی وارد بر سطح مربعی به اضلاع 54

شکل 4- 3- تغییر مکان در و بر حسب عمق ناشی از نیروی یکنواخت افقی با شدت واحد در حالت استاتیکی وارد بر سطح مستطیلی به طول و عرض 55

شکل 4- 4- تغییر مکان در و بر حسب عمق ناشی از نیروی یکنواخت افقی با شدت واحد در حالت استاتیکی وارد بر سطح مربعی به اضلاع     56

شکل 4- 5 – تغییر مکان در و بر حسب فاصله افقی ناشی از نیروی یکنواخت قائم با شدت واحد در حالت استاتیکی وارد بر سطح مستطیلی به طول وعرض    …..57

شکل 4- 6- تغییر مکان در و بر حسب فاصله افقی ناشی از نیروی یکنواخت قائم با شدت واحد در حالت استاتیکی وارد بر سطح مربعی به اضلاع     58

شکل 4- 7- تغییر مکان در و بر حسب فاصله افقی ناشی از نیروی یکنواخت افقی با شدت واحد در حالت استاتیکی وارد بر سطح مستطیلی به طول وعرض    59

شکل 4- 8- تغییر مکان در و بر حسب فاصله افقی ناشی از نیروی یکنواخت افقی با شدت واحد در حالت استاتیکی وارد بر سطح مربعی به اضلاع     60

شکل 4- 9- تنش در و بر حسب عمق ناشی از نیروی یکنواخت قائم با شدت واحد در حالت استاتیکی وارد بر سطح مستطیلی به طول وعرض    61

شکل 4- 10- تنش در و بر حسب عمق ناشی از نیروی یکنواخت قائم با شدت واحد در حالت استاتیکی وارد بر سطح مربعی به اضلاع     62

شکل 4- 11- تنش در و بر حسب عمق ناشی از نیروی یکنواخت افقی با شدت واحد در حالت استاتیکی وارد بر سطح مستطیلی به طول وعرض    63

شکل 4- 12 – تنش در و بر حسب عمق ناشی از نیروی یکنواخت افقی با شدت واحد در حالت استاتیکی وارد بر سطح مربعی به اضلاع     64

شکل 4-13- تنش در و بر حسب فاصله افقی ناشی از نیروی یکنواخت قائم با شدت واحد در حالت استاتیکی وارد بر سطح مستطیلی به طول وعرض    65

شکل 4-14- تنش در و بر حسب فاصله افقی ناشی از نیروی یکنواخت قائم با شدت واحد در حالت استاتیکی وارد بر سطح مربعی به اضلاع   66

شکل 4- 15 – تنش در و بر حسب فاصله افقی ناشی از نیروی یکنواخت افقی با شدت واحد در حالت استاتیکی وارد بر سطح مستطیلی به طول وعرض . 67

شکل 4- 16 – تنش در و بر حسب فاصله افقی ناشی از نیروی یکنواخت افقی با شدت واحد در حالت استاتیکی وارد بر سطح مربعی به اضلاع     68

شکل 4- 17- تنش سه بعدی در سطح نسبت به ناشی از تغییر مکان افقی ثابت یک صفحه صلب مربعی به ضلع برای در حالت استاتیکی 69

شکل 4- 18- تنش سه بعدی در سطح نسبت به ناشی از تغییر مکان افقی ثابت یک صفحه صلب مربعی به ضلع برای در حالت استاتیکی 70

شکل 4- 19- تنش سه بعدی در سطح نسبت به ناشی از تغییر مکان افقی ثابت یک صفحه صلب مربعی به ضلع برای در حالت استاتیکی 71

شکل 4- 20- تنش سه بعدی در سطح نسبت به ناشی از تغییر مکان افقی ثابت یک صفحه صلب مربعی به ضلع برای در حالت استاتیکی 72

شکل 4- 21- تنش سه بعدی در سطح نسبت به ناشی از تغییر مکان قائم ثابت یک صفحه صلب مربعی به ضلع برای در حالت استاتیکی 73

شکل 4- 22- تنش سه بعدی در سطح نسبت به ناشی از تغییر مکان قائم ثابت یک صفحه صلب مربعی به ضلع برای در حالت استاتیکی 74

شکل 4- 23- تنش سه بعدی در سطح نسبت به ناشی از تغییر مکان قائم ثابت یک صفحه صلب مربعی به ضلع برای در حالت استاتیکی 75

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه 22 تير 1395ساعت 13:40 توسط مدیر سایت  | 

پایان نامه مانیتورینگ سلامت سازه

مانیتورینگ سلامت سازه

 

فصل اول

مقدمه‌ای بر مانیتورینگ سلامت سازه

 

1         مقدمه‌ای بر مانیتورینگ سلامت سازه

1-1       مقدمه

1-1-1     مفهوم مانیتورینگ سلامت سازه

با روی کار آمدن مواد هوشمند و مواد مرکب زمینه برای ظهور روشی نوین در تکنولوژی کشف آسیب فراهم شد. روش‌های سنتی کشف آسیب بسیار زمان‌بر و پر هزینه بوده و از نظر ایمنی نیز عملکرد پایینی داشتند. امروزه تکنولوژی مانیتورینگ سلامت با بهره‌گیری از روش‌های ارزیابی و تست‌های غیر‌مخرب و شبکه حسگری قوی بهترین سیستم کشف آسیب در سازه‌های، عمرانی، هوایی، دریایی، صنایع نفت و گاز و… می‌باشد. مانیتورینگ سلامت سازه‌ها، سیستم نظارت و مانیتورینگ خودکاری است که هدف آن کشف عیب‌های سازه‌ای در طول عمر یک سازه می‌باشد و این امر بوسیله استفاده از شبکه‌های حسگری سراسری انجام می‌شود [54,61]. در این بخش توضیحاتی در مورد انگیزه ایجاد مانیتورینگ، مقدمات استفاده از آن، انواع حسگر و تکنیک‌های مانیتورینگ سلامت ارائه شده و در فصل‌های آتی این توضیحات کامل‌تر می‌شوند.

تکنولوژی [1]SHM، مانیتورینگ خودکار و کنترل شرایط فیزیکی سازه می‌باشد که بوسیله آن در طی فرآیند تعمیر و نگه‌داری, هزینه و زمان از کار افتادگی هواپیما(زمین گیر شدن) بطور گسترده کاهش یافته و سبب کمینه سازی خطای انسانی می‌شود [4,14,48,60]. SHM روش نوینی برای صنعت تعمیر و نگه‌داری ابداع کرده است. مانیتورینگ سلامت، تعمیر و نگه‌داری بر اساس شرایط[2] که به شرایط حقیقی اجزای هواپیما وابسته است را توصیه کرده است که نسبت به روش سنتی رایج یعنی تعمیر و نگه‌داری بر اساس زمان[3] که به تعداد ساعات پروازی اجزای هواپیما[4] وابسته بوده مزیت‌های فراوان‌تری دارد(در بخش‌های آتی بطور مفصل شرح داده می‌شوند). [60]

از دیگر فواید این تکنولوژی، توانایی بهینه‌سازی طراحی سازه، بوسیله تعبیه سیستم SHM در مرحله طراحی و ساخت می‌باشد. تعبیه این سیستم در مرحله طراحی و ساخت سبب کاهش نیاز به طراحی بیشینه سازه‌های کامپوزیتی(بهینه‌سازی و لوپ زدن)، می‌شود [4,48,53,60]. اهداف اصلی طراحان و مهندسان سازه بویژه در صنایع هوایی افزایش ایمنی، عملکرد و کاهش وزن سازه و هزینه‌ها(هزینه‌های عملیاتی) می‌باشد که اجرای کامل و سراسری سیستم مانیتورینگ، کلیه این اهداف را ارضا می‌کند.

در این فصل ابتدا به بررسی مفاهیم پایه‌ای مانیتورینگ سلامت سازه‌ پرداخته شده و پس از بررسی انواع آسیب‌های سازه‌ای, الگوریتم روش مانیتورینگ سلامت شناسایی می‌شود. در ادامه با ارائه ساختارهای سنتی صنعت تعمیر و نگه‌داری سازه‌ای به بررسی صرفه‌جویی در زمان و هزینه تعمیر و نگه‌داری پرداخته شده و تغییرات اساسی ایجاد شده بوسیله سیستم‌های SHM در صنعت تعمیر و نگه‌داری هوایی مورد بررسی قرار می‌گیرند. در نهایت مکانیزم عملکرد انواع تکنیک‌ها و حسگرهای بکار رفته در سیستم مانیتورینگ تشریح شده و ویژگی و یا معایب هرکدام نسبت به تکنیک‌ها یا حسگرهای دیگر شناسایی می‌شوند.

1-1-2     مقدمه‌ای بر مانیتورینگ سلامت سازه

هدف از مانیتورینگ سلامت سازه، عیب‌یابی در هر لحظه از طول عمر سازه می‌باشد. عیب‌های ناشی از استهلاک، عوامل محیطی، نحوه استفاده، و رویدادهای تصادفی و عمر سازه(عیب‌های ناشی از پیری سازه) و… توسط این سیستم شناسایی می‌شوند. همچنین این سیستم می‌تواند سیر رشد آسیب و عمر باقیمانده ناحیه آسیب دیده و کل سازه را پیش‌بینی کند. با این توضیحات واضح است که این روش یک روش جدید، بهبود یافته و کالیبره شده از روش ارزیابی غیر‌مخرب[5] می‌باشد. تلفیق حسگرها و استفاده از مواد هوشمند، توانایی بالای انتقال و پردازش داده و قدرت محاسباتی بالا, زمینه ایجاد یک ساختار نظارتی(مانیتورینگ) کامل را فراهم نموده است. نحوه عملکرد این سیستم بعد از تشخیص آسیب بطور شماتیک در شکل(1-1) ارائه شده است.

تشخیص آسیب
ثبت زمان
تعیین محل
تعیین شدت
هشدار(آلارم)
اعمال فعالیت در صورت

قطع مانیتورینگ

تعیین طول عمر باقیمانده

(جلوگیری از بارگذاری اضافه)

تشخیص نوع تعمیر

(تعمیر خودکار)

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه 22 تير 1395ساعت 13:36 توسط مدیر سایت  | 

پایان نامه مطالعه‌ی پارامتری رفتار سازه‌ای گنبدهای دیامتیک‌ فرازیده به منظور تعیین هندسه‌ی بهینه

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی مهندسی عمران گرایش سازه

مطالعه‌ی پارامتری رفتار سازه‌ای گنبدهای دیامتیک‌ فرازیده به منظور تعیین هندسه‌ی بهینه

 

 

 

استاد راهنما:

دکتر مریم داعی

 

 

استاد مشاور:

دکترسید امیرمهرداد-محمد حجازی

                                              اردیبهشت 1393چکیده

با پیشرفت علوم و تکنولوژی، نوآوری‌های بسیاری در زمینه‌ی مهندسی سازه و بهینه‌سازی آنها رخ نموده است که نمونه‌ای از آن سازه‌های فضاکار می‌باشد. در مقایسه‌ی با سایر سیستم‌های سازه‌ای، سازه‌ی فضاکار دارای چندین مزیت اساسی است که با توجه به زلزله خیز بودن کشور ایران، سبکی و صلبیت بالای این سازه‌ها بیش از هر چیز چشم‌گیر می‌باشد. از انواع سازه‌های فضاکار می‌توان به شبکه‌های تخت، چلیک‌ها و انواع گنبدها اشاره نمود. همچنین در حالت پیشرفته می‌توان فرم‌های تکمیل یافته‌ی سازه‌های فضاکار را بر اساس سازه‌های اولیه ایجاد کرد. بدین مفهوم که علاوه بر تکنیک‌های ساده برای تولید انواع تاشه‌های سازه‌های فضاکار تکنیک‌های دیگری نیز با اهداف مختلف تاشه‌پردازی وجود دارند که کاربرد‌یترین این تکنیک‌ها تحت توابعی چون فرازش تعریف می‌شوند. این توابع در حقیقت با ایجاد تغییراتی در مدل‌های ابتدایی، اهداف طراحی که مهمترین آنها در خصوص سازه‌های فضاکار کاهش هزینه‌ها و عملکرد مطلوب می‌باشد را برآورده می‌کنند. در این تحقیق گنبدهای تک لایه‌ی دیامتیک با اعمال فرازش در چهار گروه مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. لازم به ذکر است که هر یک از فرم‌های سازه‌های فضاکار تحت کنش‌های مختلف که از انواع آن می‌توان به کنش‌های دینامیکی مانند زلزله و کنش‌های استاتیکی مانند وزن و برف اشاره کرد، رفتار خاصی دارند و لذا هر یک از آنها نیازمند رفتارشناسی خاص خود با توجه به ویژگی‌های منحصر به فرد می‌باشند. در این بین فرم‌های تکمیل یافته‌ی سازه‌های فضاکار مانند گنبدهای فرازیده به دلیل تاشه‌پردازی خاص خود از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند. در این تحقیق از تابع تکمیلی فرازش چلیکی که بهترین تطبیق را با گنبدهای دیامتیک دارد استفاده شده است و مراحل تاشه‌پردازی گنبدها با استفاده از نرم افزار FORMIAN و تحلیل و طراحی آنها با استفاده از نرم‌افزار SAP2000 و بر اساس آنالیز استاتیکی خطی و همچنین آنالیز غیر خطی تاریخچه‌ی زمانی انجام شده است.رفتارگنبدهای تک لایه‌ی دیامتیک تحت کنش‌های فوق‌الذکر با بررسی نسبت‌های خیز به دهانه‌ در گنبدهای پایه و همچنین بررسی ابعاد هندسی فرازش ایجاد شده مورد مطالعه قرار گرفته و نسبت‌های هندسی و ابعادی از فرازش که منجر به کمترین وزن در گنبدها می شوند، برای گروه‌های مختلف محاسبه شده است. بطور کلی نتایج نشان می‌دهد که اعمال فرازش مناسب در گنبد دیامتیک می‌تواند منجر به بهبود عملکرد سازه شود.

 

کلید واژه: سازه‌های فضاکار، گنبد تک لایه‌ی دیامتیک فرازیده، بهینه‌یابی سازه‌ای، تحلیل دینامیکی غیر خطی.

 

فهرست مطالب

عنوان          صفحه

 

فصل اول : کلیات

1-1. مقدمه…………………………………… ..1

1-2. معرفی سازه‌های فضاکار…………………….. ..2

1-3. انواع سازه‌های فضاکار…………………….. ..2

1-3-1. سازه‌ی فضاکار تخت یک لایه ………………… ..2

1-3-2. سازه‌ی فضاکار تخت دو لایه ………………… ..3

1-3-3. سازه‌ی فضاکار چلیک………………………. ..4

1-3-4. سازه‌ی فضاکار گنبد………………………. ..4

1-4. اتصالات در گنبدها………………………….. . 5

1-5. اهداف و گستره……………………………. . 6

فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق

2-1. مقدمه…………………………………… ..1

فصل سوم : تاشه‌پردازی گنبد‌های تک لایه‌ی دیامتیک فرازش‌یافته

3-1. مدل‌سازی و تاشه‌پردازی گنبدها……………….. 14

3-1-1. کلیات………………………………… 14

3-1-2. تعریف تاشه‌پردازی ……………………… 14

3-1-3. یکانه، تژ، لاد و فرمکس…………………….. 15

3-1-4. توابع فرمکسی………………………….. 15

3-1-5 . برماره‌ی گنبدها……………………….. 16

3-2. تاشه‌پردازی گنبد دیامتیک………………….. 16

3-2-1. کلیات………………………………… 17

3-2-2. برماره‌ی دیامتیک ………………………. 18

3-2-3. توابع استفاده شده در تاشه‌پردازی گنبد دیامتیک     19

3-2-4. بافتار ولایه‌بندی گنبدهای دیامتیک ……….. 21

3-3‌. فرازش و بهینه‌سازی در سازه‌های فضاکار………. 22

3-3-1‌. کلیات………………………………… 22

3-3-2. تعریف فرازش…………………………… 22

3-3-3. تاشه‌پردازی فرازش………………………. 23

3-3-4. توابع استفاده شده در تاشه‌پردازی گنبد دیامتیک فرازش‌یافته   23

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه 22 تير 1395ساعت 13:32 توسط مدیر سایت  | 

پایان نامه تعیین تنش برشی کف و دیواره در کانالهای مرکب با استفاده از روشهای اندازه حرکت و انرژی

پایان نامه دکتری سازه­ های آبی

عنوان:

تعیین تنش برشی کف و دیواره در کانالهای مرکب با استفاده از روشهای اندازه حرکت و انرژی

 

استاد راهنما:

دکتر منوچهر فتحی مقدم

اساتید مشاور:

دکتر سید حبیب موسوی جهرمی-دکتر محمود بینا

 

مهر 1391


فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                         صفحه

فصل اول: مقدمه و تئوری                                                                                  

  • مقدمه                                                                                                         2
  • معادلات پایه                                                                                                4
  • تئوری لایه مرزی                                                                                           8

1-3-1- ضخامت لایه مرزی                                                                                   10

1-3-1-1-طبقه بندی علمی                                                                                   10

1-3-1-2-طبقه بندی مهندسی                                                                                12

1-4-توزیع تنش                                                                                                 16

1-5-تئوری تحقیق                                                                                              17

1-6-ساختار پایان نامه                                                                                           19

فصل دوم: مروری بر تحقیقات گذشته                                                                    

2-1- مقدمه                                                                                                      22

2-2- روشهای مختلف اندازه گیری تنش برشی                                                             2

2-2-1- روش مستقیم                                                                                         23

2-2-2- روش غیر مستقیم                                                                                     28

2-2-2-1- روش مقاومت در برابر جریان                                                                  28

2-2-2-2- اندازه گیری پروفیل سرعت                                                                     29

2-2-2-3- استفاده از تنش رینولدز                                                                        30

2-2-2-4- روش انرژی متلاطم                                                                              30

2-2-2-5- روش لوله پرستون                                                                             31

2-2-2-6- روش مانع سطحی                                                                                32

2-2-2-7- روش نیم کره FST                                                                               33

2-2-2-8- روش قانون تنش مرتبه دوم                                                                     34

2-2-2-9- روش کاهش سرعت جریان                                                                     34

2-2-2-10- روش تبادل گرما                                                                                35

2-2-2-11- روش تغییر و انحلال مایع                                                                     36

2-2-2-12- روش قطب سنجی                                                                             37

2-3-بررسی گزارش های علمی در خصوص تعیین تنش برشی در مجاری روباز

2-3-1-مطالعات انیشتین                                                                                       38

2-3-2-مطالعات لین                                                                                             39

2-3-3-مطالعات پرستون                                                                                       40

2-3-4-مطالعات ونونی و بروکس                                                                          41

2-3-5-مطالعات آیپن و درنکر                                                                                 41

2-3-6-مطالعات پاتل                                                                                         42

2-3-7-مطالعات رسته مهندسین ارتش آمریکا                                                               44

2-3-8-مطالعات ویلیامز                                                                                     45

2-3-9-مطالعات کارتا و لدسر                                                                                 45

2-3-10-مطالعات برترالد                                                                                     46

2-3-11-مطالعات نایت و همکاران                                                                          46

2-3-12-مطالعات نایت و پاتل                                                                               47

2-3-13-مطالعات کساب                                                                                      48

2-3-14-مطالعات ردز و نایت                                                                                 49

2-3-15-مطالعات بچرت                                                                                       50

2-3-16-مطالعات زاگارولا و اسمیت                                                                         50

2-3-17-مطالعات وو و راجاراتنام                                                                         50

2-3-18-مطالعات ردز و نیو                                                                                  51

2-3-19-مطالعات پراسد و منسن                                                                             51

2-3-20-مطالعات برلامنت و همکاران                                                                  52

2-3-21-کریشنپن و انگل                                                                                    52

2-3-22-مطالعات بایرون و همکاران                                                                       53

2-3-23-مطالعات یانگ و لیم                                                                                 54

2-3-24-مطالعات جئو و جولین                                                                             56

2-3-25-مطالعات لیم و یانگ                                                                                57

2-3-26-مطالعات چنگ و چو  &ادامه مطلب

+ نوشته شده در  سه شنبه 22 تير 1395ساعت 13:29 توسط مدیر سایت  | 

پایان‌نامه کارایی ادوات کاهنده ارتعاشات ناشی از گردابه در لوله‌ها و رایزرهای مایل در معرض جریان ثابت

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد

گرایش سازه‌های دریایی

کارایی ادوات کاهنده ارتعاشات ناشی از گردابه در لوله‌ها و رایزرهای مایل در معرض جریان ثابت

استاد راهنما:

دکتر مصطفی زین‌الدینی

زمستان 1393


چکیده

زمانی که یک جسم غیر خط جریانی در معرض جریان سیال قرار می‌گیرد گردابه‌هایی در پایین‌دست جسم تشکیل می‌شوند. هنگامی که پریود تشکیل گردابه به پریود ارتعاش طبیعی جسم نزدیک شود نوسانات شدیدی در سازه به وجود می‌آورد. اگر این ارتعاشات مهار نشود می‌تواند سبب آسیب رساندن به سازه و یا حتی تخریب آن گردد. این مسئله به خصوص در لوله‌ و رایزرهای نفتی که در اعماق دریاها با صرف هزینه‌های گزاف نصب می‌گردند بیشتر مورد توجه است، لذا کاهش دامنه این‌گونه ارتعاشات امری ضروری می­باشد. احتمالاً پر کاربردترین روش در حذف نوسانات ناشی از گردابه استفاده از تیغه‌های حلزونی می‌باشد، زیرا علاوه بر آنکه نظم الگوی جریان پشت استوانه را به هم می‌زند در طول لوله نیز همبستگی گردابه‌ها را از بین می‌برد (Lamb, 1991) .

تحقیقات زیادی در مورد نوسان ناشی از تشکیل گردابه در استوانه‌های صلب قائم منفرد، سوار بر یک فنر ارتجاعی انجام شده است. اما در کاربردهای مهندسی برخی سازه‌ها یا عناصر سازه‌هایی هم‌چون کابل‌های نگاه‌دارنده‌ی پل، سیستم‌های مهار سازه‌های شناور و لوله‌ها و رایزر‌ها بعضاً در راستای قائم قرار نداشته یا اینکه اگر راستای آن‌ها قائم است جریان عمود بر راستای آن برخورد نمی‌کند. به صورت ساده شده‌ای بعضاً فرض می‌شود که تشکیل گردابه‌ها روی اعضای مایل مانند اعضای قائم است به شرطی که فقط مؤلفه‌ای از جریان که عمود بر محور عضو است در نظر گرفته شود. به این موضوع اصل غیر هم‌بستگی می‌گویند.

بدیهی است ارزیابی نوسانات یک عضو مایل در اثر تشکیل گردابه در عمل بسیار پیچیده‌تر از آن است که توسط اصل غیر هم‌بستگی بیان شود. لذا در تحقیق سعی شده است پاسخ استوانه‌های ساده و دارای تیغه‌ی حلزونی با زاویه تمایل 0، 20 و 45 درجه مورد بررسی قرار گیرد.

در مطالعه حاضر موضوع ارتعاشات ناشی از گردابه در یک استوانه مایل، با زوایای میل مختلف، با ضریب جرم- میرایی پایین 0345/0 در یک مخزن کشش، در محدوده اعداد رینولدز 4,000 تا 42,000 و در راستای جریان به صورت تجربی مورد مطالعه قرار گرفته است. دامنه پاسخ‌های نوسان استوانه، فرکانس نسبی (نسبت فرکانس نوسان به فرکانس طبیعی سازه در آب) و ضریب نیروی برآیی بر حسب سرعت اصلاح‌شده اندازه‌گیری، گزارش و بحث شده است.

کلیدواژه: نوسان ناشی از تشکیل گردابه، استوانه قائم، استوانه مایل، مطالعات آزمایشگاهی، تیغه حلزونی، تحلیل هیلبرت

E-mail: aref.farhangmehr@gmail.com

فهرست مطالب

عنوان                                            صفحه

فهرست جدول‌ها ‌ی

فهرست شکل‌‌ها ‌ک

فهرست علائم و نشانه‌ها ‌ف

فصل 1-  مقدمه… 1

1-1- مقدمه….. 2

1-2- هدف از این تحقیق 2

1-3- ساختار تحقیق 2

فصل 2-  تعاریف و مبانی نظری 4

2-1- مقدمه….. 5

2-2- تشکیل گردابه 5

2-3- تأثیر عدد رینولدز بر روند تشکیل گردابه‌ها 6

2-4- نوسان ناشی از گردابه 8

2-5- تقویت اندرکنش سازه و سیال 11

2-5-1-   پدیده همزمانی گردابه‌ها 11

2-5-2-   پدیده قفل شدگی 12

2-6- استفاده از ادوات حذف کننده ارتعاش 12

2-7- تیغه‌های حلزونی 16

2-7-1-   عملکرد……………………………………………………………………………………………………………………………………….17

2-7-2-   پیکربندی ………. 18

فصل 3-  مروری مختصر بر ادبیات فنی 17

3-1- مقدمه …. 18

3-2- مطالعات انجام شده پیرامون نوسانات ناشی از گردابه در استوانه ساده 18

3-2-1-   سیستم با نسبت میرایی- جرم بالا 18

3-2-2-   سیستم با نسبت جرم- میرایی پایین 20

3-3- مطالعات انجام شده پیرامون نوسانات ناشی از گردابه در استوانه ساده مایل 26

3-3-1-   مطالعات انجام‌شده پیرامون استوانه مایل 26

3-3-2-   دامنه و فرکانس پاسخ استوانه مایل سوار شده بر فنر ارتجاعی 32

3-4- مطالعات انجام شده پیرامون چینش پشت‌هم استوانه‌ها 34

فصل 4-  برپایی مدل آزمایشگاهی 39

4-1- مقدمه … 40

4-2- حوضچه یدک 40

4-3- نمونه‏های مورد آزمایش 41

4-4- سیستم نگهدارنده استوانه‏ها 43

4-5- حس‌گر‏ها و دستگاه ثبت داده 45

4-6- تجهیزات مورد استفاده جهت تعیین مشخصات سازه‏ای سیستم ارتجاعی 47

4-7- ضرایب کالیبراسیون، میرایی و سختی سیستم ارتجاعی 49

4-8- سیستم‏های ارتجاعی مورد بررسی به همراه فرکانس طبیعی آن‌ها در آب 51

4-9- نحوه محاسبه دامنه نوسان 54

4-10- نحوه محاسبه فرکانس 55

فصل 5-  بحث و بررسی مدل آزمایشگاهی استوانه منفرد 58

5-1- مقدمه … 59

5-2- صحت‌سنجی و مقایسه با کارهای دیگر محققین 59

5-3- نتایج مربوط به استوانه قائم 61

5-4- نتایج مربوط به استوانه‌های مایل 63

5-4-1-   استوانه ساده 63

5-4-2-   استوانه‌های مایل درای تیغه حلزونی 67

5-5- اعتبار اصل استقلال در استوانه‌های مایل 69

5-6- مقایسه‌ی زوایای تمایل مثبت و منفی 72

5-7- محاسبه ضریب نیروی برآیی 74

5-8- استفاده از تبدیل هیلبرت در تحلیل نوسانات 77

فصل 6-  بحث و بررسی مدل آزمایشگاهی استوانه پشت‌هم 83

6-1- مقدمه … 84

6-2- نتایج مربوط به استوانه‌های ساده قائم پشت‌هم 84

6-3- نتایج مربوط به مایل با زاویه 20 پشت‌هم 90

6-4- نتایج مربوط به مایل با زاویه 45 پشت‌هم 96

فصل 7-  نتیجه گیری و پیشنهادهایی برای مطالعات آتی 102

7-1- نتیجه گیری 103

7-2- پیشنهاد برای مطالعات آتی 106

فهرست مراجع 107

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه 22 تير 1395ساعت 13:26 توسط مدیر سایت  | 

پایان نامه برآورد کل بار رسوبی کف در آبراهه¬ها براساس مدل رگرسیون بردار پشتیبان (SVR)

پایان­نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران (گرایش سازه‌های هیدرولیکی)

برآورد کل بار رسوبی کف در آبراهه­ها براساس مدل رگرسیون بردار پشتیبان (SVR) و الگوریتم بهینه­سازی اجتماع ذرات (PSO)

اساتید راهنما:

دکتر ناصر طالب­بیدختی

دکتر مریم دهقانی

مهر­ماه 91

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

 

 

برآورد کل بار رسوبی کف در آبراهه­ها براساس مدل­ رگرسیون بردار پشتیبان (SVR) و الگوریتم بهینه­سازی اجتماع ذرات (PSO)

 

به کوشش

شهرام صحرائی

 

اﻧﺘﻘﺎل رﺳﻮب و رﺳﻮبﮔﺬاری، ﭘـﻲآﻣـﺪﻫﺎﻳﻲ ﭼـﻮن اﻳﺠـﺎد ﺟﺰاﻳـﺮ رﺳـﻮﺑﻲ در ﻣـﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎی ﺳﻴﻼﺑﻲ، ﺧﻮردﮔﻲ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺳـﺎزهﻫـﺎی رودﺧﺎﻧـﻪای و ﻣﺸﻜﻼت دﻳﮕﺮ را درﺑﺮ دارد. همچنین رسوبات معلق کیفیت آب را برای مصارف بشری تحت تأثیر قرار می­دهد. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ، در ﻫﻴـﺪروﻟﻴﻚ رودﺧﺎﻧـﻪ و ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی آن، ﺑﺮرﺳﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺣﻤﻞ رﺳﻮب ﺟﺮﻳﺎن و ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﻧﺘﻘﺎل رﺳـﻮب از اﻫﻤﻴـﺖ وﻳـﮋه­ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. رویکردهای متداول اغلب بر پایه فرضیات ایده­آل بوده و قادر به ارائه نتایج قابل قبولی از برآورد نرخ انتقال رسوبات بستر نیستند. در این پایان­نامه کوشش بر این است که یک روش جامع و دقیق را با بهره­گیری از دانش هوش مصنوعی بر روی مسائل پیش­بینی و برآورد رسوب پیاده کرد. از دو روش به نام­های حداقل مربعات رگرسیون بردار پشتیبان و الگوریتم بهینه­سازی اجتماع ذرات بهره جسته تا بتوان نرخ انتقال رسوبات بستر در آبراهه­ها را با دقت به مراتب بالاتری نسبت به روش­های متداولی از قبیل روش ایکرز و وایت، انجلاند و هانزن، گراف و یانگ تخمین زد. رویکرد ماشین بردار پشتیبان بر مبنای تئوری بهینه­سازی مقید بوده و از اصل کمینه­سازی خطای ساختاری استفاده کرده که منجر به یک جواب بهینه کلی می­گردد. الگوریتم بهینه­سازی اجتماع ذرات در مقوله روش­های فراکاوشی جای داشته و از نظم موجود در رفتار جمعی پرندگان جهت جست­وجوی غذا ایده گرفته شده است. نتایج حاصل از پیاده­سازی مدل حداقل مربعات رگرسیون بردار پشتیبان بر روی مجموعه­­ای از داده­های آزمایشگاهی و میدانی در مقایسه با رویکردهای متداول به مراتب بهتر بوده است. سپس جهت بهبود بهتر مدل، متغیرهای ورودی به صورت لگاریتمی مقیاس شدند و از بروز مقادیر غلظت منفی در مدل جلوگیری به عمل آمد و نتایج نیز نسبتاً مورد بهبود واقع شدند. نتایج حاصل از الگوریتم بهینه­سازی اجتماع ذرات به نسبت رویکردهای متداول رضایت ­بخش بوده ولی عملکرد مدل حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان رضایت بخش­تر است و رگرسیون بردار پشتیبان می­تواند یک روش جامع و دقیق را در جهت شبیه­سازی نرخ انتقال رسوبات بستر ارائه دهد.

فهرست مطالب

فهرست مطالب. ‌ه

فهرست تصاویر. ‌ز

فهرست جداول. ‌ی

1-مقـدمـه…………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… 1

1-1-طرح مسأله. 1

1-2-ضرورت انجام تحقیق. 2

1-3-اهداف پژوهش. 4

2- مبانی نظری تحقیق……………………….. ………………………………………………………. 7

2-1- کلیات…………………………….. ………………………………………………………………….. 7

2-2-رویکرد انشتین. 8

2-3-رویکرد اَیکرز و وایت……………….. ………………………………………. 11

2-4-رویکرد اِنجلاند و هانزن………………..     12

2-5-رویکرد گراف. 14

2-6-رویکرد یانگ…………………………     14

3- مروری بر تحقیقات انجام شده……………… …………………………………. 17

3-1-تحقیقات انجام گرفته در زمینه مباحث پیش‌بینی سیل  17

3-2-تحقیقات صورت گرفته در زمینه برآورد رسوب . 24

4-مواد و روشها…………………………… ………………………………………………………………. 26

4-1-تخمین. 26

4-2-یادگیری ماشین. 28

4-3-ماشین­های بردار پشتیبان (SVM). 29

4-3-1-طبقه­بندی ماشین بردار پشتیبان. 30

4-3-1-1- دسته‌بندی خطی داده‌های دارای نویز          …………………………………………………….33

4-3-1-2- حالتی که داده‌ها به صورت خطی جدا نشوند ……………………………………….35

4-3-1-2-1- نگاشت الگوها به فضای ویژگی …………………………………………………….36

4-3-1-2-2- توابع کرنل رایج …………………………………………………………………………….42

4-3-2-رگرسیون بردار پشتیبان (SVR). 43

4-3-2-1- رگرسیون‌گیری خطی ……………………………………………………………………………44

4-3-2-2- رگرسیون‌گیری غیرخطی ……………………………………………………………………..47

4-3-3- حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان… ……. 52

4-4-الگوریتم جامعه پرندگان. 53

4-4-1-مراحل الگوریتم جامعه پرندگان. 57

4-4-2-کاربرد الگوریتم جامعه پرندگان. 58

4-4-3-مزایای الگوریتم جامعه ذرات. 58

4-4-4-معایب الگوریتم جامعه پرندگان. 59

4-5- داده­های مورد استفاده……………… ………………………………….. 59

4-6-تحلیل ابعادی. 63

4-7-نرم­افزار و کدنویسی. 65

5-بحث و نتایج. 68

5-1-رویکرد نخست، حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان  68

5-2-رویکرد ثانویه، الگوریتم بهینه­سازی اجتماع ذرات (PSO)  85

5-3-تحلیل حساسیت. 90

6-نتیجه­گیری و پیشنهادها…………………… …………………………………………….. 95

6-1-نتیجه­گیری. 95

6-2-پیشنهادها. 97

7-فهرست مراجع……………………………. …………………………………………………………………. 98

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه 22 تير 1395ساعت 13:23 توسط مدیر سایت  | 

پایان نامه بررسی عددی تاثیر ژئوبگ‏ها بر کنترل آب‏شستگی کوله پل‏ها

پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد در رشته

مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست- سازه های هیدرولیکی

 

 

بررسی عددی تاثیر ژئوبگ‏ها بر کنترل آب‏شستگی کوله پل‏ها

استادان راهنما

دکتر نادر هاتف

دکتر ناصر طالب­بیدختی

 

 

بهمن 1390


چکیده

 

بررسی عددی تاثیر ژئوبگ‏ها بر کنترل آب‏شستگی کوله پل‏ها

 

به کوشش

هاجر حسینی

 

در این تحقیق تاثیر ژئوبگ­ها بر کنترل آب‏شستگی کوله پل‏ها با استفاده از روش دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) مورد مطالعه قرار­گرفته است. ژئوبگ­ها کیسه­هایی از جنس ژئوتکستایل هستند که با مصالحی مانند ماسه، بتن و یا مصالح حاصل از لایروبی رودخانه­ها پر می­شوند. با توجه به در دسترس بودن، هزینه کم و عدم نیاز به نیروی کار ماهر، استفاده از این مواد نسبت به مصالح سنتی بسیار مقرون به صرفه است. در این راستا، با استفاده از نرم­افزار FLOW-3D جریان و فرسایش رسوبات اطراف کوله پل‏ها و تاثیر ژئوبگ­ها و ژئومت­ها (ژئوبگ بزرگ) بر کاهش عمق آب‏شستگی مدل­سازی شد. از این نرم­افزار برای حل معادلات سه بعدی نویر-استوکس به روش مشتقات محدود (finite difference) استفاده شده­است. مدل آشفتگی RNG برای مدل­سازی میدان جریان در اطراف کوله، محلی که گردابه­های نعل اسبی تشکیل شده و جریان آشفته غالب است، به کار برده شده­است. تصدیق صحت و دقت نرم­افزار با استفاده از نتایج مدل آزمایشگاهی جریان و فرسایش اطراف کوله بدون لایه محافظ با دیواره قائم مورد بررسی قرار گرفت. در روند مدل­سازی ابتدا جریان اطراف کوله تا رسیدن به حالت پایدار گسترش یافت و سپس اجازه فرسایش به مدل داده شد. نتایج شبیه‏سازی از نظر کمی و کیفی با مدل آزمایشگاهی از مطابقت خوبی برخوردار است. بر اساس شبیه­سازی­های صورت گرفته، لایه­های ژئوبگ و ژئومت از کوله پل در برابر فرسایش به خوبی محافظت کرده ولی باعث انتقال فرسایش به پایین­دست کوله می­شوند. همچنین تاثیر هندسه لایه ژئومت بر کاهش ماکزیمم عمق آب‏شستگی، و نیز کارایی لایه ژئومت در عمق آب، سرعت و اندازه ذرات رسوبی مختلف مورد مطالعه قرار گرفت.

 

کلید واژگان: آب شستگی- کوله پل- دینامیک سیالات محاسباتی

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

 

عنوان                                           صفحه

 

فصل اول: مقدمه

1-1- انواع کوله پل‏ها، مکانیابی و ساخت.. 2

1-1-1- انواع کوله پل‏ها.. 2

1-1-2- مکانیابی کوله پل‏ها.. 3

1-1-3- ابعاد کوله و نحوه ساخت.. 4

1-2- میدان جریان.. 4

1-3- پروسه آب‏شستگی.. 6

1-3-1- آب‏شستگی کلی.. 6

1-3-2- آب‏شستگی کوله پل.. 7

1-4- معرفی تحقیق.. 8

 

فصل دوم: مروری بر تحقیقات پیشین و تئوری تحقیق

2-1- مقدمه.. 11

2-2- طبقه بندی آب‏شستگی موضعی کوله پل‏ها.. 12

2-3- میدان جریان و تنش برشی بستر در محل کوله پل   13

2-4- پارامترهای تاثیرگذار بر آب‏شستگی کوله پل‏ها.. 16

2-4-1- طبقه بندی پارامترها.. 16

عنوان                                           صفحه

 

2-4-2- آنالیز ابعادی.. 17

2-5- تاثیر پارامترهای مختلف بر عمق آب‏شستگی.. 18

2-5-1- سرعت جریان عبوری.. 18

2-5-2- عمق جریان عبوری.. 20

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه 22 تير 1395ساعت 13:20 توسط مدیر سایت  |